2012.07.04

Państwa członkowskie powinny powstrzymać się od dokonywania "sztucznych" cieć w unijnym budżecie na rok 2013, jak również nie doprowadzać do niepotrzebnego impasu w negocjacjach nie zgadzając się na proponowane metody obliczeniowe, stwierdzili posłowie w środę. Udzielając przedstawicielom Parlamentu upoważnienia do negocjacji z państwami członkowskimi, posłowie podkreślili także konieczność wspierania w budżecie 2013 strategii wzrostu i zatrudnienia oraz nalegali na ustanowienie jednej siedziby Parlamentu Europejskiego.

"Nasze głosowanie odbywa się w kluczowym dla Europy momencie. Uważam, że po ustaleniach szczytu Rady Europejskiej 28 i 29 czerwca, podczas którego szefowie państw i rządów zdecydowali się na "Pakt na rzecz wzrostu i zatrudnienia", musimy zwrócić się do państw członkowskich, aby postępowały zgodnie z ustaleniami i przeznaczyły konieczne środki na wyjście z kryzysu", powiedział Giovanni La Via (EPP, IT), poseł przewodniczący negocjacjom budżetowym.

Na przestrzeni kilku ostatnich lat, negocjacje budżetowe zdominowane były przez spory, jak obliczać poziom płatności w budżecie. Deputowani wzywają, aby podczas obecnej rundy negocjacyjnej, państwa, które wciąż mają wątpliwości dotyczące obliczeń Komisji Europejskiej, wyjaśniły je tak szybko jak to możliwe, w celu uniknięcia zablokowania porozumienia, jak to miało miejsce w roku ubiegłym.

Posłowie ubolewają nad zaniechaniem duńskiej prezydencji, której przedstawiciele nie pojawili się na spotkaniu zwołanym, aby osiągnąć międzyinstytucjonalne porozumienie w sprawie płatności. Przypomnieli oni także, że środki na pokrycie płatności zaproponowane przez Komisję zostały opracowane na podstawie estymacji dotyczących koniecznych płatności, przygotowanych przez państwa członkowskie. Posłowie wzywają też Komisję do sprawdzenia i uzgodnienia z państwami, że ich postulaty dotyczące wzrostu płatności są dokładne i realistyczne.

Parlament dał instrukcje swojej drużynie negocjatorów, prowadzonej przez Giovanniego La Via, aby pilnowali środków przeznaczonych w budżecie na wzrost i zatrudnienie oraz inne obszary, w których budżet UE może być źródłem wartości dodanej, mając na uwadze, że budżet może zostać zredukowany w sektorach, w których występują nieuzasadnione opóźnienia czy niski poziom wchłaniania środków. Posłowie uważają, że w obliczu cięć oszczędnościowych, należy przyjąć odpowiedzialną postawę i podjąć natychmiastowe i konkretne kroki ku ustanowieniu jednej siedziby Parlamentu Europejskiego.

Proponowany budżet na rok 2013 wynosi 151 miliardów euro na pokrycie zobowiązań (tj. +2% w stosunku do budżetu na rok 2012) oraz 138 miliardów euro środków na płatności (tj. +6, 8% w stosunku do budżetu na rok 2012). Wzrost w płatnościach jest relatywnie wysoki, nie tylko z powodu utrzymywania płatności na zaniżonym sztucznie poziomie w latach poprzednich, co oznacza przesuniecie zapłaty rachunków na późniejsze lata, ale również, dlatego że wydatki na wieloletnie programy, nabrały tempa w ostatnim roku bieżących wieloletnich ram finansowych.

Zobowiązania i płatności

Dla każdej linii budżetowej istnieją dwa rodzaje środków: środki na pokrycie zobowiązań oraz środki na pokrycie płatności. Zobowiązania dotyczą tego, jak wiele UE zgodziła się wydać (np. podpisując kontrakt lub rozpoczynając przetarg) w konkretnym roku. Poziom płatności odpowiada kwotom, które faktycznie muszą zostać zapłacone w danym roku.

Kolejne kroki

Trójstronne rozmowy o budżecie pomiędzy Komisją, Radą oraz Parlamentem rozpoczną się 9 lipca, a po nich odbędzie się głosowanie Rady zaplanowane na 26 lipca. Posłowie z Komisji Budżetowej zagłosują na początku października, a cały Parlament 23 października. Jeśli porozumienie nie zostanie osiągnięte w pierwszym czytaniu, rozmowy koncyliacyjne Parlamentu i Rady będą trwały od 24 października do 13 listopada, z zamiarem przyjęcia ostatecznego budżetu podczas sesji plenarnej 19-22 listopada.

Procedura: sprawozdanie z inicjatywy własnej przygotowujące procedurę budżetową

Przyjęty tekst (04.07.2012)
http://www.europarl.europa.eu/plenary/pl/texts-adopted.html

Nagranie wideo z debaty (03.07.2012)
http://www.europarl.europa.eu/ep-live/pl/plenary/search-by-date

Sylwetka sprawozdawcy: Giovanni LA VIA (EPP, IT)
http://www.europarl.europa.eu/meps/pl/96816/Giovanni_LA%20VIA.html

Obserwator legislacyjny
http://www.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?reference=2012/2016(BUD)&l=en

© Jarosław Wałęsa 2015 - 2024. Wszelkie prawa zastrzeżone.
realizacja: Nabucco