2018.11.12

Cyfryzacja i kraje rozwijające się

Cyfryzacja ma potencjał bycia istotnym czynnikiem zrównoważonego rozwoju, niestety kraje rozwijające się tracą szanse na wykorzystanie kapitału ludzkiego do osiągnięcia Celów Zrównoważonego Rozwoju dzięki nowym technologiom. W konsekwencji strategii Komisji Europejskiej w sprawie włączenia digitalizacji do polityki rozwojowej UE, a także oświadczenia komisarz Marii Gabriel, że Europa ma za zadanie pomóc Afryce w zbudowaniu jednolitego rynku cyfrowego, tak aby e-handel mógł utorować drogę do tworzenia miejsc pracy, Parlament Europejski przygotował raport dotyczący tego zjawiska. W poniedziałek odbędzie sie krótka prezentacja, a we wtorek głosowanie nad propozycją rezolucji Parlamentu o wpływie cyfryzacji na państwa rozwijające się. Autorem projektu jest Bogdan Wenta, koordynator EPL w Komisji DEVE.

Wtorek, 13  listopada, godz. 12:00, sala plenarna, Strasburg 

PE głosuje nad projektem nowego wieloletniego budżetu 2021-27 oraz reformy systemu zasobów własnych UE

Europosłowie będą debatować we wtorek nad projektem sprawozdania w sprawie Wieloletnich Ram Finansowych  UE na lata 2021–2027 oraz zasobów własnych UE.  Głosowanie nad dokumentem zaplanowano w środę. Sprawozdanie przedstawia szczegółowe stanowisko Parlamentu przed rozpoczęciem negocjacji z rządami państw UE (Rada UE) i proponuje kwoty dla poszczególnych programów sektorowych.  Posłowie proponują w nim m. in. podwyższenie budżetu do 1324.1 mld euro (w cenach stałych 2018) - co odpowiada 1,3% dochodu narodowego brutto UE27, sprzeciwiając się jednocześnie zaproponowanym przez Komisję Europejską radykalnym cięciom środków na politykę spójności i wspólną politykę rolną, co odzwierciedla oczekiwania obywateli UE. Stałymi sprawozdawcami Parlamentu Europejskiego ds. WRF i zasobów własnych UE są Jan Olbrycht i Janusz Lewandowski.

Debata, wtorek 13 listopada  godz. 9.00, sala plenarna, PE,  Strasburg

Głosowanie: środa 14 listopada, godz 12.30, sala plenarna

Press point: środa 14 listopada, godz.15.00, Vox Box przy sali plenarnej

Prawa podróżujących koleją

Podczas sesji plenarnej odbędzie się debata i głosowanie w sprawie rozporządzenia dotyczącego praw i obowiązków pasażerów podróżujących koleją. Eurodeputowani będą głosowali nad wzmocnieniem praw pasażerów oraz zwiększeniem transparencji informacji o połączeniach. Posłowie PO - Róża Thun (sprawozdawczyni-cień w Komisji Rynku Wewnętrznego i Ochrony Konsumentów) oraz Elżbieta Łukacijewska i Marek Plura(zajmujący się tym tematem w Komisji Transportu) zaproponowali szereg rozwiązań poprawiających sytuację pasażerów, w tym rozciągnięcie przepisów chroniących niepełnosprawnych na wszystkie rodzaje kolei i ułatwienia dla podróżujących z rowerami. Deputowani zabiegają o większą konkurencję na rynku kolejowym, a także spadek cen i wzrost dostępności biletów na trasy międzynarodowe.

Debata: Środa, 14 listopada,godz. 15:00, sala plenarna, PE Strasburg

Głosowanie:  Czwartek, 15 listopada, godz. 12:00, sala plenarna 

Europejski Kodeks Łączności Elektronicznej

Podczas sesji plenarnej odbędzie się debata i głosowanie w sprawie Europejskiego kodeksu łączności elektronicznej. Wielomiesięczne negocjacje z Radą, które prowadził przewodniczący komisji Przemysłu, Badań Naukowych i Energii (ITRE) Jerzy Buzek miały na celu ułatwić osiągnięcie europejskich celów w zakresie łączności i zapewnić wszystkim obywatelom w UE dostęp do możliwie najlepszego łącza internetowego, sprzyjać wdrożeniu sieci 5G poprzez zapewnienie dostępności widma radiowego, ułatwiać budowanie nowych stacjonarnych sieci o bardzo dużej przepustowości dzięki bardziej przewidywalnym regułom współinwestowania i promowaniu dzielenia się ryzykiem przy ich wdrażaniu. Zgodnie z propozycją Róży Thun (sprawozdawczyni-cień w Komisji Rynku Wewnętrznego i Ochrony Konsumentów) w Kodeksie zapisano też, że koszty międzynarodowych połączeń telefonicznych w obrębie UE nie będą wyższe niż 19 centów za minutę (+VAT) przy równoczesnym zachowaniu zasad konkurencyjności oraz wspieraniu innowacji i inwestycji. 

Środa, 14 listopada, godz. 9.00, sala plenarna, PE, Strasburg

Zarządzanie Unią Energetyczną i nowe cele na 2030

Podczas sesji plenarnej odbędzie się debata i głosowanie plenarne wyników negocjacji między Parlamentem Europejskim a państwami członkowskimi w sprawie rozporządzenia o zarządzaniu Unią Energetyczną, dyrektywy o odnawialnych źródłach energii – wprowadzającej cel 32% udziału OZE w unijnym miksie energetycznym w 2030 roku - oraz dyrektywy o efektywności energetycznej – nakładającej cel 32,5% do roku 2030 w zakresie zmniejszenia zużycia energii w UE. Za negocjacje rozwiązań we wszystkich trzech aktach legislacyjnych z ramienia PE odpowiedzialny był przewodniczący komisji Przemysłu, Badań Naukowych i Energii (ITRE) Jerzy Buzek. 

Kultura w Europejskim Funduszu Rozwoju Regionalnego i Funduszu Spójności na lata 2021-2027

Podczas czwartkowego posiedzenia Komisji Kultury i Edukacji (CULT) odbędzie się głosowanie opinii ws. wniosku dotyczącego rozporządzenia odnośnie Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego i Funduszu Spójności na lata 2021-2027. Brak konkretnego odniesienia do kultury w prawnie wiążących przepisach pozostaje jedną z głównych przeszkód we wspieraniu inwestycji kulturalnych. Omawiany wniosek odnosi się do dziedzictwa kulturowego, lekceważy jednak kulturę jako całość. Nie odnosi się bowiem do wkładu kultury w rozwój lokalny i regionalny, mimo iż są to aspekty ściśle powiązane z kwestiami edukacji, włączenia społecznego i innowacji. Posłowie CULT podkreślają w związku z tym, że różnorodny wkład, który wnosi kultura do edukacji i nauczania poprzez rozwój kompetencji i know-how, do rozwoju gospodarczego poprzez przemysły kreatywne i sztukę, a także do włączenia społecznego poprzez przeciwdziałanie marginalizacji społeczności, stanowią silne uzasadnienie dla zawarcia bezpośredniego odniesienia do kultury w ramach proponowanych celów tematycznych. Sprawozdawcą opinii jest poseł Bogdan Zdrojewski. 

Czwartek, 15 listopada, godz. 8.30-9.00, PE, Strasbourg

  • Źródło : eppgroup.eu
© Jarosław Wałęsa 2015 - 2023. Wszelkie prawa zastrzeżone.
realizacja: Nabucco