2018.06.16

Europejskim twórcom należy się skuteczna ochrona praw autorskich

Po dwóch latach prac w środę Komisja Prawna zagłosuje nad dyrektywą dotyczącą praw autorskich na jednolitym rynku cyfrowym. Przepisy wprowadzają między innymi nowy wyjątek dający możliwość eksploracji tekstów i danych, dają twórcom, autorom i wydawcom większą kontrolę i szansę na uczciwe wynagrodzenie za wykorzystywanie ich dzieł online. Proponowane zmiany nie mają wpływu na istniejące już wyjątki, takie jak prawo do wykorzystania na własny użytek, prawo do cytatu, prawo do parodii, wolność panoramy itp. Z ramienia delegacji PO-PSL koordynatorem prac w Komisji Prawnej jest poseł Tadeusz Zwiefka, autorem opinii Komisji LIBE jest poseł Michał Boni, w Komisji Kultury prace koordynował poseł Bogdan Wenta.

Środa 20 czerwca, godz. 10.00 - 12.00, sala 3E2, PE, Bruksela

Czy możliwe jest szybsze rozwiązywanie sporów handlowych między europejskim biznesem?

W środę na posiedzeniu Komisji Prawnej zaprezentowany zostanie dokument roboczy, który jest wstępem do projektu sprawozdania dotyczącego ustanowienia przyspieszonej procedury cywilnej dla transgranicznych sporów handlowych. Obecnie sprawy sądowe w ramach umów handlowych trwają nawet kilka lat, co oznacza często, że kwota będąca obiektem sporu musi zostać na ten czas zamrożona. Wpływa to często na płynność finansową unijnych przedsiębiorstw. Sprawozdawca chce zaproponować Komisji Europejskiej wyjście z nowymi przepisami, które pozwolą stronom sporu na wybór szybszej, prostszej a co z at tym idzie tańszej procedury jego rozwiązania. Autorem sprawozdania jest Tadeusz Zwiefka.

Środa 20 czerwca, godz. 15.30 - 18.30, sala 3E2, PE, Bruksela 

Nowy program „Kreatywna Europa” na lata 2021-27

Podczas posiedzenia Komisji Kultury, Edukacji, Młodzieży i Sportu odbędzie się pierwsza wymiana poglądów na temat zmian w programie „Kreatywna Europa” w związku z planowanym przyjęciem nowych Wieloletnich Ram Finansowych na lata 2021-2027. Obecnie oferuje on finansowe wsparcie dla sektorów kultury, audiowizualnego oraz kreatywnych i składa się z trzech komponentów: MEDIA, Kultura i część międzysektorowa. Dyskusja dotyczyć będzie przyszłych perspektyw dla Programu, oraz wizji i roli kultury po roku 2020. Kontrsprawozdawcą raportu na ten temat w Komisji Kultury jest Bogdan Wenta.

Wtorek, 19 czerwca, godz. 15:00-18:30, sala JAN 6Q2, PE, Bruksela 

Raport o prawach konsumenckich w internecie

W środę, w Parlamencie Europejskim w Brukseli odbędzie się prezentacja nowego raportu pt.: „European Digital Consumers – Do We Have Rights in the Age of Free?”, która wpisuje się w proces negocjacji nad zmianą dyrektywy o prawach autorskich. Autor raportu, Peter Warren oraz zaproszeni goście zastanowią się, kto tak naprawdę zarabia na konsumpcji treści online i co ona oznacza dla jednolitego rynku cyfrowego. Wydarzenie razem z portalem Netopia organizuje Bogdan Wenta, członek Komisji Kultury.

Środa, 20 czerwca, 14:00-16:00, sala ASP 5F385, Parlament Europejski, Bruksela

Sieć 5G w dużych miastach do 2025

W środę odbędzie się dyskusja dotycząca planu działania na rzecz rozwoju sieci 5G dla Europy. Przyjęty w 2017 roku  plan działania ma przyczynić się do przyspieszenia i uskutecznienia  realizacji celów w zakresie dostępu do szybkiego internetu. Rozwój sieci 5G będzie katalizatorem nowych inwestycji i innowacji, zwiększających możliwość zrealizowania ambitnego celu do 2025 r. po to, aby  wszystkie obszary miejskie oraz  główne naziemne szlaki transportowe dysponowały ciągłością zasięgu sieci 5G. Z tego też względu, istnieje konieczność wprowadzania dodatkowych instrumentów technicznych i środków finansowych wspierających inwestycje oraz modernizację sieci szerokopasmowych w państwach członkowskich. Autorem raportu przyjętego  przez Parlament Europejski w maju 2017r. był poseł  Michał Boni

Stan stosunków między UE a Chinami

W środę podczas posiedzenia Komisji Spraw Zagranicznych odbędzie się głosowanie sprawozdania nt. relacji między UE a Chinami. Jego celem jest podkreślenie faktu, że to dwustronne partnerstwo strategiczne jest jednym z najważniejszych partnerstw dla UE. 19 Szczyt UE–Chiny, który odbył się w 2017 r., podkreślił wspólne zobowiązania do reagowania na globalne wyzwania takie jak m.in. zmiana klimatu, zagrożenia dla wspólnego bezpieczeństwa, oraz budowanie i utrzymywanie pokoju. Napięcia na Morzu Południowochińskim są zagrożeniem i ryzykiem dla bezpieczeństwa i stabilności regionu. Chiny zostały ponownie wezwane do zaakceptowania orzeczenia Międzynarodowego Trybunału Arbitrażowego, który odrzucił bezzasadne roszczenia Chin do traktowania znacznej części Morza Południowochińskiego jako ich własnej strefy ekonomicznej.  Inną kluczową kwestią zawartą w sprawozdaniu jest chińska koncepcja „Jeden pas i jeden szlak”, która stanowi jedną z najambitniejszych inicjatyw w zakresie polityki zagranicznej przyjętą kiedykolwiek przez Chiny. Dodatkowymi ważnymi tematami poruszonymi przez sprawozdawcę-cienia posłankę Julię Piterębyło propagowanie praw człowieka i praworządności oraz wezwanie Chin do rozwiązania kryzysu chińsko - tybetańskiego.

Środa, 20 czerwca, godz. 9.00-12.30, sala JAN 2Q2, Parlament Europejski, Bruksela

Międzyparlamentarny dialog UE z krajami Afryki, Karaibów i Pacyfiku

W dniach 18-20 czerwca w Brukseli odbędzie się 35. Wspólne Zgromadzenie Parlamentarne PE oraz przedstawicieli grupy państw krajów Afryki, Karaibów i Pacyfiku (AKP). Celem Zgromadzenia AKP- UE jest promowanie demokracji, walka z ubóstwem, pobudzanie Klokalnych gospodarek oraz wzmacnianie zarządzania. Jego podstawą jest umowa z Kotonu, która wygasa w lutym 2020 i będzie renegocjowana przez obie strony jeszcze w tym roku. Główne debaty 35. szczytu AKP- EU będą obejmowały: zmiany klimatu, umowy o partnerstwie gospodarczym i wyzwania związane ze wzrostem liczby ludności, migracje oraz zwalczanie międzynarodowego terroryzmu. Członkowie będą szczegółowo zastanawiać się nad nowa umową, która zastąpi umowę z Kotonu, i zapewnią, że nadal będzie ona miała silny wymiar parlamentarny. Członkami Delegacji AKP- EU z ramienia Grupy EPL są: Krzysztof HetmanDariusz RosatiBogdan WentaTadeusz Zwiefka.

Poniedziałek - Środa, 18-20 czerwca, Parlament Europejski, Bruksela 

Afrykański Pomór Świń - konsekwencje dla Europy

Afrykański Pomór Świń to choroba trzody chlewnej, która już od ponad 4 lat coraz bardziej rozprzestrzenia się na terytorium Europy Środkowej i Wschodniej, powodując ogromne straty wśród hodowców. Pomimo podejmowanych działań obszar objęty chorobą coraz bardziej się powiększa, zagrażając kolejnym regionom i państwom członkowskim. Posłowie Krzysztof Hetman oraz Czesław Siekierski postanowili zorganizować seminarium "Afrykański Pomór Świń- wkrótce w całej Europie?" podczas którego przedstawiciele instytucji europejskich, świata nauki, samorządów oraz hodowców będą starać się znaleźć odpowiedź na pytanie, w jaki sposób zahamować epidemię ASF.

Wtorek,  19 czerwca, godz.: 10:30-12:30, sala JAN 6Q1, PE, Bruksela 

Skuteczność programów antykorupcyjnych UE

W najbliższą środę, europoseł Julia Pitera poprowadzi warsztaty zorganizowane w ramach Komisji Kontroli Budżetowej. Celem warsztatu jest ocena efektywności programów antykorupcyjnych po rezygnacji Komisji Europejskiej z mechanizmu określania skuteczności działań antykorupcyjnych, jakim było Unijne Sprawozdanie Antykorupcyjne. Na początku 2017 Komisja Europejska zdecydowała wstrzymać publikacje tego sprawozdania. W warsztacie wezmą udział przedstawiciele Interpolu, GRECO, OLAF, Transparency International, Komisji Europejskiej, jak i przedstawiciele świata akademickiego i organów krajowych.

Środa 20.06.2018, 9:00-12:00, Parlament Europejski, Bruksela, PHS 5B001

Uroczysty finał konkursu i wystawa „Let the Stars Shine”

We wtorek odbędzie się uroczyste podsumowanie europejskiego konkursu „Let the Stars Shine” oraz otwarcie wystawy przedstawiającej „Gwiazdy regionu”, czyli zwycięskie projekty, które zostały współfinansowane z różnych funduszy europejskich. Jan Olbrycht wraz z ośmioma innymi eurodeputowanymi z Grupy EPL wyłonili najlepsze projekty w swoich regionach. Inicjatywa „Let the Stars Shine” miała na celu przyciągnięcie uwagi i promocję pozytywnych przykładów i inspirujących rozwiązań wykorzystania funduszy europejskich. Na zaproszenie posła Jana Olbrychta w uroczystym otwarciu wystawy w Parlamencie Europejskim wezmą udział reprezentanci zwycięskich projektów ze śląskich miast: Jaworzna (aktywizacja społeczna i gospodarcza), Czerwionki - Leszczyny (rewitalizacja miejska), Bielska - Białej (innowacje w miastach), Myszkowa (zielone miasto) oraz Tychów (transport publiczny). Poseł PO Tadeusz Zwiefka, wiceprzewodniczący Grupy EPL odpowiedzialny za strategię komunikacji, oficjalnie otworzy wystawę w imieniu Grupy EPL, która wsparła finansowo projekt „Let the stars shine”. 

Uroczyste otwarcie wystawy: wtorek 19 czerwca Mezzaine Yehudi (2. piętro PHS) 18:30

Wystawa „Let the Stars Shine: 18- 21 czerwca: Mezzaine Yehudi (2. piętro PHS)

  • Źródło : eppgroup.eu
© Jarosław Wałęsa 2015 - 2024. Wszelkie prawa zastrzeżone.
realizacja: Nabucco