2012.09.11

Państwa członkowskie UE powinny przeprowadzić dochodzenia wyjaśniające, czy na ich terytoriach znajdowały się tajne więzienia CIA, w których przetrzymywano osoby podejrzane o działalność terrorystyczną. Parlament Europejski przyjął w tej sprawie rezolucję, w której wzywa szczególnie takie kraje jak Polska, Rumunia oraz Litwa do wyjaśnienia ich roli w programie CIA.

Parlament Europejski przypomniał, że państwa członkowskie zadeklarowały wolę podporządkowania się prawu międzynarodowemu, ale jak dotąd nie wypełniły właściwie spoczywającego na nich pozytywnego zobowiązania do przeprowadzenia dochodzenia w sprawie poważnych naruszeń praw człowieka związanych z programem CIA i dopuściły do opóźnień w odpowiednim wyjaśnieniu tej sprawy.

W rezolucji przyjętej we wtorek w Strasburgu Parlament Europejski zauważył, że "stosowanie tajemnicy uzasadnia wyłącznie faktyczne zagrożenia dla bezpieczeństwa narodowego". Dokument wymienia przypadki utrudnień, na jakie natknęli się śledczy badający udział niektórych państw członkowskich w programie CIA. Należą do nich "brak przejrzystości, utajnienie dokumentów, przewaga interesów narodowych i politycznych, wąski zakres dochodzeń, ograniczanie praw poszkodowanych do efektywnego uczestnictwa i obrony, brak rygorystycznych technik śledczych i współpracy między organami dochodzeniowym w całej UE".

Parlament zauważa, że w wyniku dochodzenia parlamentarnego przeprowadzonego w Rumunii nie znaleziono żadnych dowodów na potwierdzenie istnienia tajnego więzienia CIA na rumuńskim terytorium. Wzywa jednak organy sądowe do wszczęcia niezależnego dochodzenia w sprawie domniemanych tajnych więzień CIA na terytorium Rumunii, w szczególności w świetle nowych dowodów na temat połączeń lotniczych między Rumunią i Litwą.

Podobne wezwanie posłowie kierują do władz w Wilnie, które zadeklarowały, że otworzą ponownie dochodzenie w sprawie udziału Litwy w programie CIA w przypadku, gdy pojawią się inne nowe informacje w tej sprawie.

Parlament zachęca Polskę do dalszego prowadzenia dochodzenia w sprawie tajnych więzień, ale ubolewa nad brakiem oficjalnego komunikatu w sprawie zakresu, przebiegu i stanu realizacji dochodzenia. Posłowie oczekują, że polskie władze przeprowadzą rygorystyczne śledztwo, w ramach którego umożliwi się skuteczny udział ofiar i ich prawników.

W rezolucji wezwano państwa członkowskie wymienione w sprawozdaniu tymczasowej komisji parlamentarnej, takie jak Finlandia, Dania, Portugalia, Włochy, Wielka Brytania, Niemcy, Hiszpania, Irlandia, Grecja, Cypr, Rumunia i Polska, do ujawnienia wszystkich niezbędnych informacji na temat wszystkich podejrzanych samolotów powiązanych z CIA operujących na ich terytorium.

 

Przyjęty tekst (11.09.2012)
http://www.europarl.europa.eu/plenary/pl/texts-adopted.html

Nagranie wideo z debaty (10.09.2012)
http://www.europarl.europa.eu/ep-live/pl/plenary/search-by-date

Sylwetka sprawozdawcy: Hélène Flautre (Greens/EFA, FR) 
http://www.europarl.europa.eu/meps/pl/4385/H%FDl%FDne_FLAUTRE.html

Obserwator legislacyjny
http://www.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?reference=2012/2033(INI)&l=en

© Jarosław Wałęsa 2015 - 2024. Wszelkie prawa zastrzeżone.
realizacja: Nabucco