2012.09.11

Dyrektywa w sprawie efektywności energetycznej, którą we wtorek przyjął Parlament Europejski wprowadzi obowiązek wdrożenia działań zapewniających oszczędne gospodarowanie energią, w tym modernizację budynków administracji publicznej, lepsze gospodarowanie energią przez jej dystrybutorów i dostawców oraz obowiązkowe audyty energetyczne dla dużych firm. Zmniejszenie zużycia energii o 20% mogłoby zaoszczędzić 50 miliardów euro rocznie. Wartość importu energii przez UE to 400 mld euro rocznie.

Obowiązek modernizacji budynków instytucji rządowych 

Dyrektywa nakłada na państwa członkowskie obowiązek odnawiania każdego roku 3% całkowitej powierzchni ogrzewanych lub chłodzonych budynków będących własnością instytucji rządowych lub przez nie zajmowanych.
Współczynnik 3% oblicza się w oparciu o całkowitą powierzchnię pomieszczeń w budynkach o całkowitej powierzchni użytkowej wynoszącej ponad 500 m2 (a od 9 lipca 2015 roku - ponad 250 m2).
Państwa członkowskie będą jednak mogły zastosować inne środki, w tym gruntowne renowacje i środki wpływania na zmianę zachowań użytkowników, które pozwolą na osiągnięcie porównywalnych oszczędności energii.

Oszczędności przedsiębiorstw energetycznych
Na dystrybutorów energii oraz przedsiębiorstwa obrotu nałożony zostanie obowiązek oszczędności każdego roku - począwszy od 2014 do końca 2020 roku - w wysokości 1,5% rocznego wolumenu sprzedaży energii odbiorcom końcowym (uśrednionej w najpóźniejszym trzyletnim okresie przed dniem 1 stycznia 2013 roku). Wolumen sprzedaży energii zużytej w transporcie może być częściowo lub w pełni wyłączony z tego obliczenia. Państwa członkowskie zadecydują, jak obliczona wielkość nowych oszczędności będzie rozłożona w czasie.

Audyty energetyczne
Wszystkie duże przedsiębiorstwa zostaną zobowiązane do przeprowadzania audytów energetycznych raz na cztery lata. Audyty energetyczne będą przeprowadzane przez wykwalifikowanych, akredytowanych ekspertów i nadzorowane przez niezależne organy na podstawie przepisów krajowych.

Małe i średnie firmy nie będą musiały przeprowadzać audytów, choć państwa członkowskie powinny opracować programy zachęt do poddawania się także przez nie audytom energetycznym, a następnie do wdrażania sporządzonych w ich wyniku zaleceń.

Finansowanie
Dyrektywa przewiduje zapisy umożliwiające stworzenie programów finansowania działań na rzecz zwiększania efektywności energetycznej.

Co dalej?
Dyrektywa wejdzie w życie 20. dnia po jej opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym UE, a kraje członkowskie będą miały 18 miesięcy na wdrożenie jej zapisów. Obowiązek audytów energetycznych wprowadzony zostanie począwszy od trzeciego roku obowiązywania zapisów dyrektywy.

© Jarosław Wałęsa 2015 - 2024. Wszelkie prawa zastrzeżone.
realizacja: Nabucco