2018.04.12

Przyszłość Unii Europejskiej: Emmanuel Macron weźmie udział w debacie

Prezydent Republiki Francuskiej, Emmanuel Macron, będzie czwartym europejskim przywódcą, który zabierze głos podczas debaty plenarnej na temat przyszłości Unii. Posiedzenie, z udziałem przewodniczącego Komisji Europejskiej Jean-Claude'a Junckera, zaplanowano na wtorek rano.

Emmanuel Macron był ministrem gospodarki, przemysłu i cyfryzacji od sierpnia 2014 do sierpnia 2016. Jako założyciel, w kwietniu 2016, ruchu "En Marche!” wygrał wybory prezydenckie. Macron został wybrany ósmym prezydentem piątej Republiki Francuskiej 7 maja 2017 r.

Będzie to czwarta z serii debat między szefami państw i rządów UE a posłami do Parlamentu Europejskiego na temat przyszłości Unii Europejskiej. Wcześniej głos w tej sprawie zabrali: premier Irlandii Leo Varadkar (17 stycznia), premier Chorwacji Andrej Plenković (6 lutego) i premier Portugalii António Costa (14 marca).

Kolejnym przywódcą europejskim, który wygłosi przemówienie w Parlamencie Europejskim podczas sesji plenarnej w maju, w Brukseli, będzie belgijski premier Charles Michel.

Debata: wtorek 17 kwietnia

#FutureofEurope @EmmanuelMacron

W związku ze skandalem, w który zamieszany był Facebook oraz firma Cambridge Analytica, posłowie debatować będą nad ochroną danych oraz ochroną prywatności obywateli podczas posiedzenia plenarnego w środę.

Posłowie podkreślą jak istotna jest ochrona danych, jako linia obrony przeciwko manipulacjom wyborczym, oczekuje się również, że ponownie wezwą oni zarządzających Facebookiem, do pojawienia się w Parlamencie Europejskim.

Firma Cambridge Analytica oskarżona została o przejęcie, bez uprzedniej zgody, danych milionów użytkowników Facebooka, aby uczynić ich celem kampanii prezydenckiej w USA, w 2016 roku. Oszacowano, że informacje, które Facebook posiadał na temat 87 milionów użytkowników, w tym  2,7 milionów w UE, mogły zostać uzyskane w nieprawidłowy sposób.

Po ujawnieniu nieprawidłowości Przewodniczący PE Antonio Tajani zaprosił dyrektora generalnego Facebooka, Marka Zuckerberga. Parlamentarna komisja ds. wolności obywatelskich, również wystosowała zaproszenie, w celu wyjaśnienia przez Facebook sytuacji oraz wpływu, jaki miała ona ochronę danych obywateli UE. 

Debata: środa, 18 kwietnia

Procedura: Debata w obecności Rady i Komisji europejskiej (bez rezolucji)

#dataprotection

Odsetek odpadów komunalnych przeznaczonych do recyklingu wzrośnie z obecnych 44% do 55% do 2025 roku, zgodnie z przepisami o gospodarce o obiegu zamkniętym, nad którymi posłowie zagłosują w środę. 

Ulepszenia w zarządzaniu odpadami, mogą przynieść korzyści dla środowiska, klimatu oraz ludzkiego zdrowia, ale nie tylko. Cztery propozycje ustawodawcze, wskazują na zmiany w polityce UE, prowadzące w kierunku gospodarki o obiegu zamkniętym, tj. systemu, w którym wartość produktów, materiałów i zasobów jest zatrzymywana w gospodarce najdłużej, jak to możliwe.

Do 2025 roku, co najmniej 55 % odpadów komunalnych (pochodzących z gospodarstw domowych i przedsiębiorstw) powinno zostać poddanych recyklingowi. Do 2030 roku cel ten wzrośnie do 60 %, a do 2035 roku do 65 %. Do 2025 roku, 65 % materiałów opakowaniowych będzie musiało zostać poddanych recyklingowi, a do 2030 roku 70 %. Odrębne cele wyznaczone zostały dla konkretnych materiałów opakowaniowych, takich jak papier i tektura, tworzywa sztuczne, szkło, metal i drewno. Dane dotyczące Polski w procentach oraz w tonach.

Wysypiska

Projekt przepisów nakłada ograniczenia na udział wysypisk śmieci w usuwaniu odpadów komunalnych do maksymalnie 10%, do 2035 roku, w Polsce, w 2016 wynosił on 37%.

Informacje pogłębione: czym jest gospodarka o obiegu zamkniętym? 

Gospodarka o obiegu zamkniętym zakłada zmniejszenie do minimum produkcji odpadów oraz ponowne wykorzystywanie, naprawę, odnawianie oraz recykling istniejących już materiałów i produktów. Przejście do gospodarki o bardziej cyrkulacyjnym charakterze zmniejszy presję na środowisko, zwiększy bezpieczeństwo dostaw surowców, zwiększy konkurencyjność, innowacyjność i wzrost oraz przyczyni się do tworzenia miejsc pracy.

Debata: wtorek, 17 kwietnia

Głosowanie: środa, 18 kwietnia

Procedura: zwykła procedura ustawodawcza

Konferencja prasowa: środa, 18 kwietnia 14h tbc

#circulareconomy

Do 2030 roku emisje CO2 pochodzące z transportu, rolnictwa, budynków i odpadów muszą zostać zmniejszone o 30 %, a lasy wycinane w UE trzeba będzie zastąpić odpowiednią ilością nowych drzew

Powyższe cele zawarte w dwóch projektach przepisów będą przedmiotem końcowego glosowania we wtorek.

Cele przyjęte w UE mają zostać przełożone na wiążące cele krajowe dla sektorów nieobjętych Unijnym system handlu uprawnieniami do emisji, tzn.: rolnictwa, transportu, budownictwa oraz gospodarki odpadami, które łącznie odpowiadają za około 60% emisji gazów cieplarnianych w UE.

Ograniczenia te przyczynią się do realizacji ogólnego wspólnego zobowiązania UE, wynikającego z porozumienia paryskiego w sprawie zmian klimatu, do osiągnięcia 40 % redukcji emisji gazów cieplarnianych we wszystkich sektorach, w porównaniu do ich poziomu w 1990 roku.

Leśnictwo narzędziem walki ze zmianą klimatu

Parlament zagłosuje także nad odrębnym projektem przepisów, których celem jest zmniejszenie emisji gazów cieplarnianych oraz zwiększenie absorbcji emisji przez lasy, jako sposób walki za zmianą klimatu.

Zgodnie z nowymi przepisami, państwa członkowskie UE muszą zapewnić równowagę pomiędzy emisjami CO2 a ich absorbcją przez lasy, grunty uprawne i łąki. Posłowie wzmocnili te przepisy, dodając, że od 2030 roku państwa członkowskie powinny zwiększyć absorpcję CO2 ponad emisje, zgodnie z długoterminowymi celami UE i porozumieniem paryskim. 

Debata: poniedziałek, 16 kwietnia

Głosowanie: wtorek, 17 kwietnia

Procedura: zwykła procedura ustawodawcza

Konferencja prasowa: wtorek, 17 kwietnia, o 15.00 TBC

#EUESR #LULUCF #ParisAgreement

Parlament zagłosuje nad nowymi przepisami zapewniającymi maksymalną efektywność energetyczną budynków na terenie UE, do 2050 roku.

Zgodnie z nowymi przepisami państwa członkowskie zobowiązane będą do stworzenia długoterminowych strategii narodowych, wspierających renowacje zarówno budynków mieszkalnych i jak i tych służących innym celom oraz do postępowania zgodnie z krajowym planem działania dotyczącym posiadania niskoemisyjnych zasobów budowalnych do 2050 roku, obejmującym orientacyjne etapy na lata 2030-2040.

Zwiększanie elektromobilności i zmniejszanie emisji 

Nowe zasady wprowadzą wymagania dotyczące:

  • infrastruktury wspomagającej elektromobilność, łącznie z infrastrukturą pozwalającą na ładowanie pojazdów elektronicznych także w nowych budynkach niemieszkalnych
  • odniesień do celu ograniczenia emisji w UE o 80-95% oraz
  • inteligentnych sieci i budynków przygotowanych do współpracy z nimi, w celu przystosowania się do potrzeb mieszkańców w zakresie zużycia energii

Informacje pogłębione

Zaktualizowana dyrektywa dotycząca charakterystyki energetycznej budynków, jest pierwszą z ośmiu propozycji legislacyjnych w pakiecie Czysta Energia dla mieszkańców UE, nad którym prace rozpoczęto w listopadzie 2016 roku. Porozumienie pomiędzy Parlamentem Europejskim a Radą, osiągnięto w wyniku negocjacji, 19 grudnia 2017 roku i zostało ono potwierdzone przez państwa członkowskie 31 stycznia.

Głosowanie: wtorek, 17 kwietnia 

Procedura: zwykła procedura ustawodawcza, porozumienie w pierwszym czytaniu

#energyunion #energyefficiency #EPBD

W reakcji na zabójstwo dziennikarza śledczego Jána Kuciaka i jego narzeczonej Martiny Kušnírovej posłowie wezwą w czwartek do podjęcia działań na rzecz poprawy bezpieczeństwa dziennikarzy w Unii Europejskiej. 

Podczas debaty plenarnej 14 marca posłowie wezwali do przeprowadzenia niezależnego, międzynarodowego i dokładnego śledztwa w sprawie tego zabójstwa, aby postawić sprawców przed wymiarem sprawiedliwości. Aby zapewnić bezpieczeństwo dziennikarzom, blogerom i ich informatorom, domagali się skuteczniejszych przepisy zarówno na szczeblu krajowym jak i unijnym,.

Tekst rezolucji powstał również w oparciu o ustalenia sześcioosobowej delegacji parlamentarnej, która w marcu udała się na Słowację w celu zbadania sytuacji na miejscu.

Parlament uczcił pamięć p. Kuciaka i p. Kušnírovej minutą ciszy na sesji plenarnej 28 lutego. Przewodniczący Antonio Tajani zdecydowanie potępił te zabójstwa, podkreślając, że należy zapewnić wolność prasy i wzywając władze słowackie do ustalenia prawdy.

Debata: środa 14 marca

Głosowanie: czwartek 19 kwietnia.

Procedura: Oświadczenia Rady i Komisji, po których nastąpiła debata (14/03) i rezolucja (19/04)

Rodzaj dokumentu: Rezolucja nieustawodawcza

#JanKuciak #AllForJanJan

Parlament gotowy do przyjęcia nowych zasad "homologacji typu", gwarantujących, że samochody na drogach będą czyste i bezpieczne.

W grudniu, negocjatorzy Parlamentu i Rady wstępnie uzgodnili zmiany w przepisach dotyczących homologacji typu samochodów oraz kontroli, w celu usunięcia niedociągnięć, które doprowadziły do skandalu związanego z emisją zanieczyszczeń. Nowe przepisy zostaną poddane pod głosowanie w czwartek.

Rozporządzenie wzmocni europejski nadzór nad systemem homologacji samochodów, zapewniając jednolite i skuteczne stosowanie zaktualizowanych przepisów w całej UE. Wyjaśnienie zakresu odpowiedzialności krajowych organów odpowiedzialnych za homologację, ośrodków badawczych oraz jednostek nadzoru rynku, ma doprowadzić do wzmocnienia ich niezależności i zapobiegać konfliktom interesów.

Każde państwo UE będzie zobowiązane do przeprowadzania określonej liczby kontroli samochodów rocznie. Komisja Europejska również będzie mogła przeprowadzać badania i kontrole pojazdów sprawdzając zgodność z przepisami, a także nakładać kary administracyjne, na producentów samochodów, w wysokości do 30 000 EUR za każdy niespełniający norm pojazd.

"Homologacja typu" jest procesem, w ramach którego organy krajowe zaświadczają, że model pojazdu spełnia wszystkie wymogi UE w zakresie bezpieczeństwa, ochrony środowiska i zgodności produkcji przed wprowadzeniem go do obrotu. 

Debata: środa, 18 kwietnia

Głosowanie: czwartek, 19 kwietnia

Procedura: zwykła procedura ustawodawcza, porozumienie w pierwszym czytaniu

#CleanerCars

We wtorek Parlament Europejski wezwie do utworzenia europejskiego funduszu, który pozwoli na udzielanie wsparcia organizacjom społeczeństwa obywatelskiego działającym na szczeblu lokalnym i krajowym na rzecz promowania i ochrony podstawowych wartości europejskich. 

Posłowie do PE zamierzają wezwać Unię Europejską do ustanowienia europejskiego funduszu na rzecz upowszechniania i ochrony traktatowych wartości europejskich, zwłaszcza demokracji, wolności, państwa prawnego i praw podstawowych. Nowy fundusz miałby zostać zapisany w nowym wieloletnim budżecie ramowym Unii (WRF).

Nowy fundusz powinien stanowić uzupełnienie istniejących narzędzi wsparcia i być zasilany, przeznaczonymi specjalnie na ten cel, dodatkowymi środkami finansowymi (a nie kwotami przesuniętymi z innych kategorii wydatków).

Kontekst

W celu promowania w świecie wartości europejskich Unia stworzyła Europejski Instrument na rzecz Wspierania Demokracji i Praw Człowieka UE, który zapewnia bezpośrednie wsparcie finansowe organizacjom społeczeństwa obywatelskiego działającym w krajach nienależących do Unii. Ale środki przeznaczane dla organizacji, które promują te wartości w samej UE są bardzo ograniczone, szczególnie w przypadku organizacji działających tylko na szczeblu lokalnym i krajowym.

Debata: wtorek 17 kwietnia

Głosowanie: czwartek 19 kwietnia.

Procedura 2018/2619 (RSP): rezolucja nieustawodawcza

 #prawa podstawowe

 

  • Źródło : europarl.europa.eu
© Jarosław Wałęsa 2015 - 2024. Wszelkie prawa zastrzeżone.
realizacja: Nabucco