2018.02.16

Unijny budżet

Podczas czwartkowego spotkania Komisji Budżetowej posłowie przyjmą sprawozdanie na temat budżetu Unii Europejskiej po 2020 roku. Przestawia ono oczekiwania Parlamentu co do następnych wieloletnich ram finansowych (WRF), zarówno jeżeli chodzi o polityczne priorytety i wielkość budżetu, jak również o jego strukturę i mechanizmy działania. Przez pryzmat finansów, Parlament prezentuje swoją wizję przyszłości Unii Europejskiej. Celem Parlamentu jest wpłynięcie na propozycję Komisji Europejskiej w sprawie wieloletniego budżetu Unii w przyszłej perspektywie finansowej, która ma zostać przedstawiona w maju. Autorem sprawozdania i stałym sprawozdawcą Parlamentu ds. WRF jest Jan Olbrycht

Czwartek, 22 lutego, godz. 9:00, sala JAN 6Q2, Parlament Europejski, Bruksela

Zasoby własne budżetu UE

W czwartek Komisja Budżetowa przymie raport na temat zasobów własnych wspólnotowego budżetu. Dokument określa rodzaje dochodów UE, metody ich obliczania i pożytkowania - jest to jeden z najważniejszych dokumentów budżetowych tej kadencji. Po głosowaniu przewidziana jest konferencja prasowa (dokładna godzina zostanie potwierdzona).  Autorem raportu i stałym sprawozdawcą PE w sprawie zasobów własnych UE jest Janusz Lewandowski.

Czwartek, 22 lutego, godz. 9:00, sala JAN 6Q2, Parlament Europejski, Bruksela

Reforma rynku prądu UE - głosowanie w komisji ITRE

W środę rano Komisja Przemysłu, Badań i Energii (ITRE) przegłosuje zmiany do rozporządzenia w sprawie kształtu unijnego rynku energii elektrycznej. Regulacja, stanowiąca kluczową część Pakietu Czystej Energii, zawiera propozycję limitu emisji CO2 dla rynków mocy na poziomie 550 g/kWh. Wyklucza to elektrownie węglowe, które w Polsce produkują ok. 90% prądu. Poprawki, mające zmienić niekorzystne zapisy, złożyli Jerzy Buzek, przewodniczący komisji ITRE i poseł Janusz Lewandowski. Przyjęty w ITRE dokument stanie się podstawą do negocjacji między PE a państwami członkowskimi w tzw. trialogach.

Środa, 21 lutego, godz. 10:00, sala JAN 4Q2, Parlament Europejski, Bruksela

Modernizacja edukacji

W środę podczas posiedzenia Komisji Zatrudnienia i Spraw Socjalnych (EMPL) odbędzie się pierwsza wymiana poglądów nad opinią dotyczącą modernizacji edukacji. Dokument kładzie nacisk na rozdźwięk pomiędzy wymaganiami rynku pracy w dobie cyfryzacji a systemem edukacji, który nie kształci absolwentów gotowych podjąć pracę oferowaną przez pracodawców. W Europie jest obecnie 2 mln nieobsadzonych wakatów przy 16.7% bezrobociu wśród młodzieży. Według posłanki należy zmienić paradygmat systemu nauczania z tego skoncentrowanego na przygotowaniu do konkretnych zawodów, na taki który pozwoli wykształcić odpowiednie umiejętności przydatne w wielu zawodach. Zadaniem edukacji nie jest tylko przekazywanie wiedzy, ale również wyposażanie studentów w narzędzia, które pozwolą im samym tworzyć miejsca pracy dla siebie i dla innych. Głosowanie opinii odbędzie się w drugiej połowie marca.  Autorem opinii jest posłankaAgnieszka Kozłowska-Rajewicz.

Środa, 21 lutego, godz. 17:00, sala PHS 1A002, Parlament Europejski, Bruksela 

Konflikt minerałów i finansowanie polityki zagranicznej UE

We wtorek Komisja Rozwoju głosować będzie nad przyjęciem opinii dotyczącej zewnętrznych instrumentów finansowych UE mających na celu promowanie demokracji, stabilności politycznej i ograniczanie ubóstwa oraz pytania ustnego do Komisji Europejskiej, dotyczącego tzw. konfliktu minerałów, czyli surowców, które wydobywane są w rejonach wojny, a pozyskane z nich pieniądze finansują kolejne konflikty zbrojne. Poseł Bogdan Wenta jest sprawozdawca cieniem obydwu dokumentów w Komisji Rozwoju.

Wtorek, 20 lutego, godz. 9:00, sala PHS 5B001, Parlament Europejski, Bruksela 

Rewizja dyrektywy gazowej - wysłuchanie publiczne

W środę w Komisja Przemysłu, Badań i Energii (ITRE) odbędzie się wysłuchanie publiczne na temat proponowanych zmian w dyrektywie gazowej. Ich celem jest objęcie prawem unijnym wszystkich gazociągów importowych z krajów trzecich - takich jak Nord Stream 2. Sprawozdawcą PE w tej sprawie jest przewodniczący komisji ITRE, Jerzy Buzek, który poprowadzi środowe wysłuchanie. Dzień później europosłowie rozpatrzą poprawki, zgłoszone do draftu sprawozdania Jerzego Buzka, które zostanie poddane pod głosowanie w komisji ITRE 21 marca.

Środa, 21 lutego, 14:30-17:00, sala JAN 4Q2, wysłuchanie publiczne w ITRE, Parlament Europejski, Bruksela

Czwartek, 22 lutego, 10:00-11:00, sala JAN 4Q2, rozpatrzenie poprawek w ITRE, Parlament Europejski, Bruksela

Bariery strukturalne i finansowe w dostępie do kultury

Na środowym posiedzeniu Komisji Kultury i Edukacji (CULT) odbędzie się prezentacja sprawozdania oraz wysłuchanie publiczne nt. barier strukturalnych i finansowych w dostępie do kultury. CULT po raz pierwszy zajął się w sposób całościowy zagadnieniem dostępu do i uczestnictwa w kulturze. Zasięg tematyczny sprawozdania jest zdecydowanie szerszy niż wskazywałby jego tytuł. Sprawozdanie dotyka bowiem nie tylko barier strukturalnych i finansowych w dostępie, ale także społecznych i cyfrowych oraz, zdecydowanie kluczowego, problemu barier edukacyjnych. Autorem sprawozdania oraz inicjatorem wysłuchania publicznego jest poseł Bogdan Zdrojewski.

Środa, 21 lutego, godz. 14.30-18.30, sala ASP 3E2, Parlament Europejski, Bruksela

Europejska Inicjatywa Obywatelska

W środę w Parlamencie Europejskim odbędzie się publiczne wsłuchanie dotyczące Europejskiej Inicjatywy Obywatelskiej (EIO) przy udziale Komisji Spraw Konstytucyjnych (AFCO) oraz Komisji Petycji (PETI). Europejska Inicjatywa Obywatelska została wprowadzona przez Traktat z Lizbony, jako innowacyjny instrument ponadnarodowej demokracji obywateli. Celem EIO jest zaangażowanie obywateli, poprzez zapewnienie im w formie pośredniej, prawa inicjatywy ustawodawczej. Parlament Europejski od samego początku poświęcił wiele uwagi instrumentowi, jakim jest europejska inicjatywa obywatelska. We wrześniu 2017 r. w wyniku wniosków Parlamentu i po publicznych konsultacjach Komisja przedstawiła ostatecznie wniosek w sprawie przeglądu europejskiej inicjatywy obywatelskiej, zgodnie z którym wiek uprawniający do złożenia podpisu ma zostać obniżony do 16 lat, formularze deklaracji poparcia mają zostać uproszczone, wszyscy obywatele UE, bez względu na miejsce zamieszkania, mają uzyskać prawo wyrażenia poparcia dla europejskiej inicjatywy obywatelskiej, a czas na rozpatrzenie inicjatywy ma zostać wydłużony. Sprawozdawcą komisji opiniodawczej z ramienia Grupy EPL jest poseł Jarosław Wałęsa

Środa, 21 lutego, godz. 14:30-17:30, sala ASP 1G3, Parlament Europejski, Bruksela 

Edukacja i zrównoważony rozwój

W poniedziałek, podczas posiedzenia Komisji Rozwoju odbędzie się wysłuchanie dotyczące roli edukacji w promowaniu zrównoważonego rozwoju. Jego celem będzie zbadanie aktualnego stanu kształcenia w krajach rozwijających się oraz analiza priorytetów UE w zakresie współpracy na rzecz rozwoju w odniesieniu do edukacji, w tym istniejących zobowiązań finansowych, głównych krajów partnerskich, kanałów wdrażania i osiągniętych wyników. Poseł Bogdan Wenta, koordynator Grupy EPL w Komisji Rozwoju będzie moderował jeden z paneli podczas tego wydarzenia.

Poniedziałek, 19 lutego, godz. 16:00-18:30, sala PHS 5B001, Parlament Europejski, Bruksela 

Europejski Tydzień Parlamentarny

W poniedziałek i wtorek, w Parlamencie Europejskim w Brukseli odbędzie się Europejski Tydzień Parlamentarny. To coroczne wydarzenie gromadzi parlamentarzystów z krajów narodowych i jest okazją do dyskusji na temat bieżących kwestii budżetowych, ekonomicznych i społecznych. Sesja otwierająca dotyczyć będzie politycznych priorytetów cyklu Semestru Europejskiego. W dyskusji uczestniczyć będą m.in. wiceprzewodniczący Komisji Europejskiej Vladis Dombrovskis, komisarz ds. ekonomicznych i finansowych Pierre Moscovici oraz komisarz ds. Zatrudnienia i Spraw Społecznych Marianne Thyssen. W trakcie sesji otwierającej swoje wystąpienie wygłosi poseł Krzysztof Hetman, sprawozdawca do raportu na temat Rocznej Analizy Wzrostu 2018 w komisji Zatrudnienia i Spraw Socjalnych Parlamentu Europejskiego.

Poniedziałek - Wtorek, 19-20 lutego, sala JAN 6Q1, Parlament Europejski, Bruksela 

Patenty farmaceutyczne a leki generyczne

W środę odbędą się warsztaty, które poruszą tematykę ochrony patentowej leków w Unii Europejskiej. Na początku tego roku Komisja Europejska zakończyła konsultacje publiczne w sprawie wprowadzenia wyłączenia świadectwa ochronnego dla produktów leczniczych (SPC MW). Obecnie firmy farmaceutyczne, które produkują nowe leki mogą uzyskać ochronę patentową na 20 lat i dodatkowo na 5 lat, co uznawane jest jako rekompensata za wprowadzenie leku na rynek. W ciągu tych 5 lat firmy farmaceutyczne na terenie UE nie mogą ani sprzedawać ani produkować leków generycznych, czyli tzw. zamienników. Warsztaty mają na celu rozpoczęcie dyskusji o ewentualnym zniesieniu dla unijnych firm dodatkowej 5 letniej ochrony na produkcję leków generycznych na rynki poza unijne i korzyściach, jakie to rozwiązania może przynieść europejskim firmom farmaceutycznym  i pacjentom. Warsztaty dla posłów organizują wraz z Konfederacja Lewiatan i Polskim Związkiem Pracodawców Przemysłu Farmaceutycznego europosłowie Elżbieta Łukacijewska i Tadeusz Zwiefka. 

Środa, 21 lutego, godz. 10:00-12:00, sala JAN 6Q1, Parlament Europejski, Bruksela  

Budowanie odporności UE - strategia cyberbezpieczeństwa

W środę odbędzie się konferencja dotycząca wspólnej transatlantyckiej odpowiedzi na ataki cybernetyczne. W spotkaniu udział weźmie Julian King komisarz ds. unii bezpieczeństwa. Aby wyposażyć Europę w narzędzia pozwalające stawić czoła atakom cybernetycznym, Komisja Europejska zaproponowała szeroko zakrojony zestaw środków, mających zapewnić solidne podstawy bezpieczeństwa cybernetycznego w UE. Głównym celem dyskusji  będzie szukanie rozwiązań oraz zapewnienie wysokiego poziomu bezpieczeństwa sektora publicznego, sektora prywatnego oraz obywateli w zakresie świadczenia lub korzystania z usług kluczowych oraz usług cyfrowych. Poseł Michał Boni jest organizatorem spotkania.

Środa, 21 lutego, godz. 15:00-16:30, sala ASP 5E3, Parlament Europejski, Bruksela 

O przyszłości kina europejskiego

W czwartek w Parlamencie Europejskim odbędzie się konferencja na temat przyszłości europejskiego przemysłu filmowego. Eksperci, producenci i dystrybutorzy dyskutować będą na temat strategii dla sektora kinematograficznego i jego możliwości rozwoju, natomiast druga część wydarzenia poświęcona będzie perspektywom unijnego programu MEDIA, który skupia się na wsparciu dystrybucji kinowej poprzez międzynarodowe działania marketingowe, branding, dystrybucję i rozpowszechnianie europejskich dzieł audiowizualnych. Współorganizatorem wydarzenia jest poseł Bogdan Wenta, członek Komisji Kultury i autor raportu dotyczącego filmu europejskiego w dobie cyfrowej.

Czwartek, 22 lutego, godz. 13:00-15:00, sala ASP 1G3, Parlament Europejski, Bruksela 

Perspektywy i wyzwania dla Forum Zarządzania Internetem (IGF)

W środę odbędzie się konferencja poświęcona dwunastemu Światowemu Forum Zarządzania Internetem, który odbył się w Genewie w dniach 18-21 grudnia 2017r. Swobodny przepływ danych, blokowanie stron Internetowych, sieci 5G, cyberbezpieczeństwo, rozwój technologii FinTech, szyfrowanie i przepływ danych, a także kompetencje cyfrowe i zasady odpowiedzialności pośredników internetowych to główne tematy forum. Poseł Michał Boni, który jest organizatorem spotkania, był także przewodniczącym delegacji posłów Parlamentu Europejskiego na Forum.

Środa, 21 lutego, godz. 8:00, Salonik Poselski, Parlament Europejski, Bruksela 

Wielowymiarowy fenomen Fake news

W czwartek odbędzie się śniadanie robocze dotyczące sposobów walki z obecną proliferacją fałszywych wiadomości. Dyskusja będzie próbą odpowiedzi na pytania: jakie obowiązki mają właściciele mediów społecznościach w ograniczaniu rozpowszechniania fałszywych wiadomości, jaką rolę odgrywają tradycyjne media w łagodzeniu szkód wynikających z fałszywych wiadomości oraz co powoduje, że sektor prywatny, środowisko akademickie i rządy powinny przyczynić się do zmniejszenia liczby fałszywych wiadomości i dezinformacji. Debatę otworzy komisarz Mariya Gabriel. Organizatorem spotkanie jest poseł Michał Boni.

Czwartek, 22 lutego, godz. 15:00-16:30, sala ASP 5E3, Parlament Europejski, Bruksela

 
  • Źródło : eppgroup.eu
© Jarosław Wałęsa 2015 - 2024. Wszelkie prawa zastrzeżone.
realizacja: Nabucco