2018.02.01

Zakupy w sieci bez granic

Już wkrótce klienci robiący zakupy przez inernet w innych krajach Unii Europejskiej uzyskają szerszy dostęp do produktów i usług. Pozwolą na to nowe unijne przepisy zakazujące nieuzasadnionego geoblokowania. Debata zaplanowana jest na poniedziałek a głosowanie plenarne na wtorek.

Nowe przepisy zapewnią konsumentom większa możliwość wyboru strony internetowej, na której chcą kupować towary lub usługi. Znacznie ograniczone zostaną bowiem praktyki handlowe polegające na blokowaniu dostępu do serwisu lub automatycznym przekierowywaniu na inną stronę klientów przebywających stale lub nawet czasowo w innym państwie. Geoblokowanie jest technicznie możliwe dzięki lokalizacji klienta na podstawie używanego przez niego adresu IP.

W szeregu przypadków przedsiębiorcy będą mieli obowiązek zapewnić internetowym nabywcom zza granicy taka sama cenę i takie same warunki sprzedaży jak klientom lokalnym. Ułatwienia dla konsumentów dotyczyć będą na przykład następujących sytuacji:

  • zakup towaru (np. urządzenia gospodarstwa domowego, elektroniki, odzieży) i jego dostarczanie do państwa członkowskiego, do którego przedsiębiorca gwarantuje dostawę (na ogólnych warunkach lub z możliwością odebrania zakupu w miejscu uzgodnionym przez obie strony, w państwie UE, w którym przedsiębiorca oferuje taką możliwość);
  • nabycie usług świadczonych drogą elektroniczną, które nie są chronione prawem autorskim (np. usługi w chmurze, hurtownie danych, hosting stron internetowych i dostarczanie zapór sieciowych);
  • zakup przez internet usług świadczonych w miejscu, w którym przedsiębiorca prowadzi działalność (np. pobyt w hotelu, imprezy sportowe, wypożyczanie samochodów, festiwale muzyczne lub bilety wstępu na parkingi).

Przepisy nie dotyczą treści chronionych prawem autorskim

Cyfrowe treści objęte prawami autorskimi, takie jak książki elektroniczne, muzyka do pobrania, gry online, nie będą na razie objęte nowymi przepisami. Nie dotyczą też one usług audiowizualnych i transportowych. Negocjatorzy Parlamentu Europejskiego wprowadzili jednak do ustawy "klauzulę przeglądową", która zobowiązuje Komisję Europejską do dokonania w ciągu dwóch lat oceny, czy zakaz geoblokowania powinien zostać rozszerzony.

20 listopada 2017 r. negocjatorzy Parlamentu i Rady wstępnie uzgodnili treść rozporządzenia w sprawie geoblokowania. Po ostatecznym przyjęciu projektu przez obie instytucje, rozporządzenie wejdzie w życie dziewięć miesięcy od dnia jego opublikowania w Dzienniku Urzędowym UE. Posłem sprawozdawcą odpowiedzialnym za projekt jest Róża Thun.

Debata: poniedziałek, 5 lutego

Głosowanie: wtorek, 6 lutego

Procedura: współdecyzja (zwykła procedura ustawodawcza), porozumienie w pierwszym czytaniu

Konferencja prasowa: wtorek, 6 lutego, 15.00

#geoblocking #RynekwewnetrznyUE #geoblokowaNIE

Liczba posłów w Parlamencie Europejskim zmniejszy się z 751 do 705, kiedy Wielka Brytania opuści UE, zgodnie z inicjatywą legislacyjną, która będzie przedmiotem debaty i głosowania w środę.

Poza zmniejszeniem rozmiaru Parlamentu, proponowana redystrybucja miejsc, w latach 2019-2024, umieściłaby 46 z 73 miejsc zwolnionych przez brytyjskich posłów po Brexicie w rezerwie. Pozostałe 27 miejsc zostałoby rozdzielone pomiędzy 14 krajów UE, które obecnie są nieznacznie niedoreprezentowane.

Unijne listy wyborcze

Posłowie do PE zagłosują również nad propozycją utworzenia "ponadnarodowych" list wyborczych obejmujących całe terytorium UE. Ostateczna decyzja w sprawie składu Parlamentu Europejskiego podczas kolejnej kadencji wymaga jednomyślnego poparcia wszystkich szefów państw lub rządów UE. 

W tekście podkreślono też, że nowy podział miejsc będzie obowiązywał tylko jeśli Wielka Brytania faktycznie opuści UE. W przeciwnym razie obecne ustalenia pozostałyby bez zmian

Reforma prawa wyborczego

Również w środę, około 15.00, posłowie ponowią wezwanie do rządów UE, w sprawie ukończenia reformy prawa wyborczego, która jest potrzebna do stworzenia podstawy prawnej dla ponadnarodowych list wyborczych. Posłowie mają nalegać, aby Rada zakończyła impas w rozmowach między instytucjami, który uniemożliwił poprzednie próby modernizacji zasad wyborów europejskich.

Tło

Parlament Europejski wykorzystał, 11 listopada 2015 roku, zgodnie z Artykułem 223 (1) traktatu o funkcjonowaniu UE, prawo do zainicjowania reformy ustawy o prawie wyborczym z 1976 roku.

Kolejne kroki 

Wniosek Parlamentu jest obecnie rozpatrywany przez Radę, która decyduje jednomyślnie po uzyskaniu zgody Parlamentu.  Przyjęte przepisy będą również musiały zostać ratyfikowane przez wszystkie państwa UE zgodnie z ich wymogami konstytucyjnymi.

Debata: środa, 7 lutego 

Głosowanie: środa, 7 lutego 

Procedura: inicjatywa ustawodawcza, pytanie do Rady wymagające odpowiedzi ustnej

Konferencja prasowa: środa, 7 lutego o 14.30, z udziałem sprawozdawców Danuty Hübner (EPP, PL) oraz Pedro Silvy Pereiry (S&D, PT) - do potwierdzenia

We wtorek odbędzie się głosowanie nad przepisami redukującymi emisje gazów cieplarnianych przy pomocy unijnego systemu handlu uprawnieniami do emisji (ETS), zgodnie ze zobowiązaniami wynikającymi z porozumienia paryskiego w sprawie klimatu.

Projekt przepisów, który został już nieformalnie uzgodniony z ministrami UE, przyspieszyłby coroczną redukcję kwot uprawnień do emisji objętych ETS, które mają być sprzedawane na aukcji. Przewiduje on również podwojenie rezerwy stabilności rynku ETS w celu przejmowania nadwyżkowych uprawnień do emisji z rynku.

W celu promowania niskoemisyjnych innowacji powstałby również "fundusz modernizacyjny", który miałby pomóc w unowocześnianiu systemów energetycznych w państwach członkowskich UE o niższych dochodach, oraz "fundusz innowacyjny", który wspierałby projekty w zakresie energii odnawialnej, wychwytywania i składowania dwutlenku węgla oraz innowacji niskoemisyjnych.

Informacje pogłębione 

Unijny system handlu uprawnieniami do emisji (ETS) nakłada ograniczenia na ilość gazów cieplarnianych, które mogą zostać wyemitowane przez sektory objęte systemem. W ramach ograniczeń, przedsiębiorstwa otrzymują lub kupują uprawnienia do emisji, którymi mogą również handlować z innymi uczestnikami systemu, którzy ich potrzebują

Komisja Europejska opublikowała propozycje dotyczącą IV Etapu ETS 15 lipca 2015 roku.

Celem jest osiągnięcie co najmniej 40% obniżki emisji gazów cieplarnianych, przy jednoczesnej ochronie unijnego przemysłu przed przenoszeniem się emitentów do innych krajów, w której nie ma takich limitów oraz promowaniu innowacji i modernizacji przemysłu UE oraz sektorów energetycznych w ciągu dekady od 2020 roku.

Debata: poniedziałek 5 lutego

Głosowanie: wtorek, 6 lutego

Procedura: zwykła procedura ustawodawcza porozumienie w pierwszym czytaniu

Konferencja prasowa:

#EUETS

Premier Chorwacji Andrej Plenković zabierze głos na sesji plenarnej we wtorek rano. Będzie drugim europejskim premierem, który weźmie udział w debacie w ramach cyklu poświęconego przyszłości UE. 

Na zaproszenie przewodniczącego Parlamentu Europejskiego Antonio Tajaniego i Konferencji Przewodniczących (liderów grup politycznych) premier Plenković wygłosi przemówienie, a następnie weźmie udział w dyskusji z posłami na temat przyszłość Unii Europejskiej.

Andrej Plenković, zanim w październiku 2016 objął stanowisko premiera Chorwacji roku, zasiadał od 2013 w Parlamencie Europejskim jako jeden z jedenastu chorwackich posłów.

Taoiseach (premier) Republiki Irlandii, Leo Varadkar był pierwszym przywódcą, który w styczniu tego roku wziął udział w serii debat plenarnych na temat przyszłości integracji europejskiej.

Debata będzie transmitowana na kanałach EP Live, and EbS+.

Debata: wtorek, 6 lutego.

Konferencja prasowa: do potwierdzenia

#FutureofEurope @AndrejPlenkovicka

Szefowie frakcji politycznych zdecydowali w czwartek, że Parlament Europejski na posiedzeniu plenarnym w przyszłym tygodniu rozpatrzy propozycję odwołania Ryszarda Czarneckiego z funkcji wiceprzewodniczącego. Gdyby wniosek uzyskał wymagane poparcie Ryszard Czarnecki nie mógłby już reprezentować Prezydium ani Parlamentu.

Decyzja została podjęta przez Konferencję Przewodniczących wymaganą regulaminem większością „co najmniej trzech piątych głosów z co najmniej trzech grup politycznych”. Wniosek o odwołanie posła Czarneckiego ze stanowiska wiceprzewodniczącego jest umotywowany „poważnym uchybieniem”. Ryszard Czarnecki porównał posłankę Różę Thun do „szmalcownika”.

Głosowanie plenarne nad wnioskiem odbędzie się w środę 7 lutego w Strasburgu. Do przyjęcia wniosku o usunięcie Ryszarda Czarneckiego z urzędu potrzebna jest większość dwóch trzecich oddanych głosów stanowiącą większość całkowitej liczby posłów do Parlamentu. Parlament musiałby w późniejszym terminie wybrać nowego wiceprzewodniczącego.

Propozycja Konferencji Przewodniczących nie jest skierowana ani przeciw Polsce, ani przeciw grupie politycznej EKR. Propozycja ta wyraża jedynie opinię przywódców politycznych, że Ryszard Czarnecki nie powinien ich już dłużej reprezentować.

Zastosowanie mają następujące artykuły Regulaminu Parlamentu:

Artykuł 21

Artykuł 20

Artykuł 17

Posłowie mają wezwać Komisję Europejską do przygotowania propozycji kończącej ze zmianą czasu z letniego na zimowy i zimowego na letni dwa razy w roku, podczas debaty w czwartek rano. Głosowanie nad rezolucją w południe. 

W odpowiedzi na inicjatywy obywatelskie, w których pojawiają się obawy, dotyczące wpływu zmiany czasu na zdrowie, projekt rezolucji wzywa Komisję europejską do przygotowania propozycji dotyczącej jej zlikwidowania. 

Zmiany czasu jesienią i na wiosnę, w państwach członkowskich UE regulowane są dyrektywą w sprawie ustaleń dotyczących czasu letniego. W tekście stwierdzono, że należy utrzymać jednolity system czasowy UE, nawet jeśli zmiany czasu zostaną zniesione.

Debata: czwartek, 8 lutego

Głosowanie: czwartek, 8 lutego

Procedura: rezolucja

#PE2019

Czy trwająca w Rumunii reforma wymiaru sprawiedliwości stanowi zagrożenie dla zasady państwa prawnego? Debata plenarna na ten temat, z udziałem Rady i Komisji, zaplanowania jest na środę.

Rumuński parlament poparł niedawno nowelizację przepisów dotyczących statusu sędziów i prokuratorów, organizacji sądownictwa oraz organizacji i funkcjonowania Naczelnej Rady Sądownictwa i Prokuratury.

Zmieniły się również przepisy dotyczące konfliktu interesów, planowana jest nowelizacja kodeksu karnego i kodeksu postępowania karnego.

Reforma sadownictwa wywołała masowe protesty w kraju. W zeszłym tygodniu Komisja Europejska wyraziła zaniepokojenie, że zmiany przepisów negatywnie wpłyną na niezawisłość rumuńskiego wymiaru sprawiedliwości i jego zdolność skutecznego zwalczania korupcji.

Debata: środa 7 lutego

Kod procedury ustawodawczej: 2018/2512 (RSP)

Procedura: oświadczenia Rady i Komisji, bez rezolucji

W celu szybszego przestawienia się na energię niskoemisyjną, innowatorzy potrzebują większego wsparcia od zaangażowanych obywateli, stwierdzono w rezolucji, która będzie przedmiotem debaty w poniedziałek a głosowania we wtorek.

Zakończona sukcesem transformacja od paliw kopalnych do niskoemisyjnego koszyka energetycznego wymaga lepszej koordynacji pomiędzy funduszami unijnymi i narodowymi, większego budżetu na badania i innowacje oraz zmiany w umysłach obywateli UE, dotyczących konsumowania i oszczędzania energii, stwierdzono w rezolucji przygotowanej przez Jerzego Buzka (EPP, PL).

W tekście poparto również finansowanie społecznościowe (crowd funding), obniżanie barier wejścia na rynek energetyczny dla innowatorów oraz systemy edukacji i zaangażowania obywateli w sprawę efektywności energetycznej.

Środki "transformacji energetycznej" powinny w pełni wykorzystywać technologię cyfrową, aby zapewnić, że energia jest bardziej przystępna cenowo, bezpieczniejsza i niezawodna oraz że jest wykorzystywana w sposób bardziej zrównoważony, dodano w tekście. 

Informacje pogłębione

Rezolucja jest odpowiedzią Parlamentu Europejskiego na przygotowany przez Komisję Europejską komunikat o „Przyspieszaniu innowacyjności w dziedzinie czystej energii”, który jest częścią pakietu poświęconego czystej energii, zapoczątkowanego w listopadzie 2016 roku, niezbędnego dla wprowadzenia Unii Energetycznej, kluczowego priorytetu Komisji Junckera.

Według globalnego indeksu innowacji dotyczących czystych technologii, na rok 2017 pięć państw członkowskich UE znajduję się wśród pierwszej 10 innowatorów w dziedzinie czystych technologii, jedenaście krajów UE jest w pierwszej 20, a dwadzieścia w pierwszej 40 krajów z całego świata. 

Debata: poniedziałek 5 lutego

Głosowanie: wtorek 6 lutego

Procedura: sprawozdanie z inicjatywy własnej

#energyunion

Podczas sesji lutowej w Strasburgu przedmiotem obrad będą też takie kwestie jak zagrożenia dla państwa prawa w Rumunii, strategia rozszerzenia UE i prawa człowieka w Turcji.

Oto niektóre z debat:raport roczny Europejskiego Banku Centralnego za rok 2016, innowacje w dziedzinie czystej energii (sprawozdanieJerzego Buzka), praw człowieka w Turcji, stosunki UE-Kuba, bariery w działalności organizacji pozarządowych w wielu krajach, porozumienie między Parlamentem Europejskim i Komisją Europejską m.in. w sprawie szefów list wyborczych i wyboru przewodniczącego Komisji w wyborach europejskich w 2019, oraz zagrożenia dla praworządności w związku z reformą rumuńskiego wymiaru sprawiedliwości

Pełny projekt porządku obrad znajduje się tutaj.

  • Źródło : europarl.europa.eu
© Jarosław Wałęsa 2015 - 2024. Wszelkie prawa zastrzeżone.
realizacja: Nabucco