2018.01.19

Oczekiwania Parlamentu w sprawie budżetu UE po 2020 roku

Podczas środowego spotkania komisji budżetowej posłowie debatować będą na temat budżetu Unii Europejskiej po 2020 roku. Po raz pierwszy zaprezentowane zostanie oficjalnie sprawozdanie przestawiające oczekiwania Parlamentu co do następnych wieloletnich ram finansowych (WRF), zarówno jeżeli chodzi o polityczne priorytety i wielkość budżetu, jak również o jego strukturę i mechanizmy działania. Celem Parlamentu jest wpłynięcie na propozycję Komisji Europejskiej w sprawie wieloletniego budżetu Unii w przyszłej perspektywie finansowej, która ma zostać przedstawiona w maju. Autorem raportu i stałym sprawozdawcą PE w sprawie WRF jest Jan Olbrycht.

Środa, 24 stycznia, godz. 9:00, sala JAN 4Q1, Parlament Europejski, Bruksela 

Zasoby własne UE, czyli strona dochodowa unijnego budżetu

W czasie spotkania komisji budżetowej w środę rano będzie miała miejsce prezentacja raportu w sprawie zasobów własnych Unii Europejskiej, określająca rodzaje dochodów UE, metody ich obliczania i pożytkowania. Jest to jeden z najważniejszych dokumentów budżetowych tej kadencji.  Prezentacja raportu odbędzie się w obecności komisarza odpowiadającego za unijny budżet Günthera Oettingera. Autorem raportu i stałym sprawozdawcą PE w sprawie zasobów własnych UE jest Janusz Lewandowski.

Środa, 24 stycznia 2018 godz. 9:00, JAN 4Q1, Parlament Europejski, Bruksela 

„Pakiet Mobilności” ponownie na agendzie Komisji Transportu i Turystyki

Podczas najbliższego posiedzenia Komisji Transportu i Turystyki w Parlamencie Europejskim, odbędzie prezentacja raportów związanych z „Pakietem Mobilności”, który został przedstawiony przez Komisję Europejską w maju ubiegłego roku. Pierwszego dnia posiedzenia, w poniedziałek zaprezentowane zostaną 3 sprawozdania dotyczące kwestii pobierania opłat drogowych za użytkowanie infrastruktury oraz systemów elektronicznego poboru opłat drogowych. Natomiast drugiego, we wtorek, posłowie będą mieli okazję do zapoznania się z propozycjami 4 raportów skupiających się na społecznych i rynkowych aspektach wspomnianego Pakietu, a mianowicie: czasu pracy i odpoczynku kierowców, zasad dotyczących delegowania kierowców w sektorze transportu drogowego oraz kabotażu. W tym samym dniu w komisji Zatrudnienia i Spraw Społecznych (EMPL) odbędzie się wymiana poglądów nt. opinii do tych dokumentów. Sprawozdawcą cieniem do raportu ws. kabotażu w komisji TRAN jest poseł Elżbieta Łukacijewska, natomiast Danuta Jazlowiecka jest sprawozdawcą cieniem w komisji EMPL do opinii ws. delegowania kierowców.

Komisja TRAN

Poniedziałek, 22 stycznia, godz. 15:00, sala PHS 1A2, Parlament Europejski, Bruksela

Wtorek, 23 stycznia, godz.14:30 , sala PHS 1A2, Parlament Europejski, Bruksela

Komisja EMPL

Wtorek, 23 stycznia, godz. 10.00 , sala PHS 3C050, Parlament Europejski, Bruksela 

Porównanie działalności systemów wymiaru sprawiedliwości krajów Unii

Podczas posiedzenie Komisji Prawnej odbędzie sie pierwsza wymiana poglądów na temat raportu Komisji Europejskiej dotyczącego unijnej tablicy wyników wymiaru sprawiedliwości z 2017 roku. W ujęciu porównawczym KE przedstawia równe wskaźniki, które dają pogląd na działalność wymiarów sprawiedliwości w krajach Unii. Długość trwania procedur w sprawach cywilnych, handlowych i administracyjnych, ilość spraw, postrzeganie niezależności sędziów, informatyzacja wymiaru sprawiedliwości czy dostęp obywatela do informacji oraz pomocy prawnej to tylko niektóry z przedstawionych przez KE zestawień. Sprawozdawcą z ramienia Grupy EPL w sprawie raportu KE jest Tadeusz Zwiefka, wiceprzewodniczący Grupy EPL w Parlamencie Europejskim.

Wtorek, 23 stycznia, godz.11.00 , sala PHS 5B001, Parlament Europejski, Bruksela 

Wolność i pluralizm w mediach

Na środowym posiedzeniu Komisji Prawnej omówiony zostanie projekt opinii dotyczący wolności i pluralizmu mediów w krajach Unii Europejskiej. Jak walczyć z fake news? Jak wspomóc rzetelne dziennikarstwo? Czy dziś każdy może kreować informacje, szczególnie w mediach społecznościach? Sprawozdawcą opinii z ramienia Grupy EPL jest Tadeusz Zwiefka, wiceprzewodniczący Grupy EPL w Parlamencie Europejskim.

Wtorek, 23 stycznia, godz.15:30 , sala PHS 5B001, Parlament Europejski, Bruksela 

Absolutoria budżetowe za 2016 rok

We wtorek, na posiedzeniu Komisji Kultury i Edukacji (CULT) odbędą się głosowania opinii w sprawie absolutoriów budżetowych Komisji Europejskiej oraz Centrum Tłumaczeń dla Organów UE, za 2016 rok. Istotnym z punktu widzenia komisji CULT pozostaje niski wskaźniki sukcesu projektów w ramach selekcji programu Europa dla Obywateli oraz podprogramu Kultura Kreatywnej Europy. W przypadku absolutorium budżetowego Centrum Tłumaczeń CULT niezmienne podkreśla swoje zobowiązanie do zapewnienia możliwie najwyższego poziomu wielojęzyczności w UE oraz z zadowoleniem przyjmuje podpisanie w 2016 roku nowych umów Centrum z instytucjami unijnymi. Sprawozdawcą opinii jest poseł Bogdan Zdrojewski.

Wtorek, 23 stycznia, godz. 9:30, sala ASP 3E2, Parlament Europejski, Bruksela 

Jaka przyszłość dla Europejskiego Programu Rozwoju Przemysłu Obronnego

We wtorek Komisja Spraw Zagranicznych będzie głosowała nad swoją opinią na temat Europejskiego Programu Rozwoju Przemysłu Obronnego (EDIDP). Projekt rozporządzenia w tej sprawie to część Europejskiego Funduszu Obronnego (Europejski Fundusz Obronny), który obok PESCO i CARD (skoordynowanego rocznego przeglądu w zakresie obronności) jest kolejnym krokiem Unii Europejskiej, który ma na celu wzmocnienie bezpieczeństwa w Europie. EDIDP, przewidziany na lata 2019-2020, zakłada alokowanie 500 milionów euro na wspólne projekty, które rozwijają nowe technologie obronne i które znajdują się w fazie rozwojowej. O dofinansowanie w ramach programu będą mogły się ubiegać konsorcja złożone z przynajmniej 3 podmiotów gospodarczych z co najmniej 2 państw członkowskich. Sprawozdawcą cieniem do tej opinii jest poseł Bogdan Zdrojewski.

Wtorek, 23 stycznia, godz.9:00, sala JAN 2Q2, Parlament Europejski, Bruksela 

Europejska Konferencja Kosmiczna “Więcej kosmosu, więcej Europy”

W wtorek rozpocznie się dziesiąta Europejska Konferencja Kosmiczna. Tegoroczna edycja wydarzenia skupiona będzie na rozwoju europejskiej strategii kosmicznej, która ma na celu jak największe wykorzystanie potencjału „kosmosu” dla gospodarki, przemysłu i codziennego życia Europejczyków. Uczestnicy konferencji będą także rozmawiać o źródłach finansowania dla polityki kosmicznej w UE w budżecie unijnym po 2020 roku. W konferencji wezmą udział m.in.: wysoka przedstawiciel Unii do spraw zagranicznych i polityki bezpieczeństwa Federica Mogherini, wiceprzewodniczący KE Maroš Šefčovič oraz komisarze UE: Elżbieta Bieńkowska (rynek wewnętrzny, przemysł), Violeta Bulc (transport), Günther Oettinger i Mariya Gabriel (gospodarka cyfrowa). Przewodniczący komisji ITRE Jerzy Buzek podsumuje dwa dni debat z udziałem ponad 1000 uczestników.

Palais d'Egmont (Place du Petit Sablon 8):  wtorek 23 stycznia 9 :00 - środa 24 stycznia 13 :00  

Integracja niepełnosprawnych uchodźców poprzez sport

W poniedziałek i wtorek w Amsterdamie odbędzie się konferencja On The Margins, poświęcona  sytuacji uchodźców z niepełnosprawnością intelektualną. Obecnie 22,5 mln osób na świecie ma status uchodźcy, z tego prawie 8 milionów boryka się z różnymi rodzajami niepełnosprawności. Według Światowej Organizacji Zdrowia, pół miliona uchodźców to osoby niepełnosprawne intelektualnie. Konferencja organizowana przez Olimpiady Specjalne ma na celu zwiększenie międzynarodowego zaangażowania środowisk sportowych na rzecz tej grupy, która często spotyka się z dyskryminacją i izolacją społeczną. W gronie osób zaproszonych znaleźli się eksperci ds. uchodźców, specjaliści w zakresie niepełnosprawności intelektualnej i przedstawiciele organizacji sportowych działających na rzecz włączenia społecznego tej grupy. Poseł Bogdan Wenta, wiceprzewodniczący parlamentarnej Intergrupy Sport, otworzy obrady pierwszego dnia konferencji.

On The Margins - Special Olympics Refugee and Unified Sports Forum, 22-23 stycznia 2018, Amsterdam Arena, ArenA Boulevard 1, 1101 Amsterdam, Holandia

Rosyjskie sieci wpływu w Europie

W środę odbędzie się panel dyskusyjny o rosyjskich sieciach wpływu w Europie z udziałem dziennikarza śledczego Tomasza Piątka i eksperta Europejskiej Rady Stosunków Zewnętrznych dr Gustava Gressela. Celem panelu będzie dyskusja na temat metod i skutków działalności europejskich podmiotów politycznych, które reprezentują interesy rosyjskie. Wydarzenie organizuje Michał Boni.

Środa, 24 stycznia, godz. 10.00-12.00, sala A5E3, PE, Bruksela    

  • Źródło : eppgroup.eu
© Jarosław Wałęsa 2015 - 2024. Wszelkie prawa zastrzeżone.
realizacja: Nabucco