2012.09.13

Sytuacja pod względem przestrzegania praw człowieka w Rosji dramatycznie się pogorszyła, a rosyjskie władze przyjęły przepisy, które mogą być wykorzystywane do dalszego ograniczania działań opozycji i społeczeństwa obywatelskiego, stwierdził Parlament Europejski w rezolucji przyjętej w czwartek w Strasburgu. Przyjęcie dokumentu zbiegło się z ogłoszeniem listy kandydatur do tegorocznej Nagrody Sacharowa, na której znalazły się Pussy Riot.

Parlament wyraża zaniepokojenie pogarszającym się klimatem dla rozwoju społeczeństwa obywatelskiego w Rosji. Dotyczy to zwłaszcza przepisów wprowadzonych niedawno dotyczących demonstracji, organizacji pozarządowych, zniesławienia i internetu, a zawierających niejednoznaczne przepisy mogące prowadzić do ich arbitralnego egzekwowania. Posłowie przypominają rosyjskim władzom, że "nowoczesne i dobrze prosperujące społeczeństwo musi uznawać i chronić prawa jednostki i prawa zbiorowe przynależne wszystkim obywatelom".

Niewspółmierny wyrok na Pussy Riot

W rezolucji wyrażono "głębokie rozczarowanie niewspółmiernym wyrokiem skazującym w sprawie Nadieżdy Tołokonnikowej, Mariji Alochiny i Jekatieriny Samucewicz, członkiń zespołu punkowego „Pussy Riot”. Parlament uważa, że sprawa ta to "element niedawnej fali politycznie motywowanego zastraszania i prześladowania działaczy opozycji w Federacji Rosyjskiej". Posłowie apelują o rewizję wyroku i jego uchylenie zgodnie z międzynarodowymi zobowiązaniami Rosji.

Przyjęcie rezolucji w sprawie Rosji zbiegło się z ogłoszeniem listy kandydatur do tegorocznej Nagrody Parlamentu Europejskiego im. Sacharowa, na której znalazły się między innymi Pussy Riot. Nagroda Sacharowa przyznawana jest osobom walczącym o prawa człowieka i swobodę wypowiedzi.

W rezolucji przywołano sprawę Siergieja Magnickiego jako jeden z przykładów nadużywania władzy przez rosyjskie organy ścigania. Posłowie uważają, że w sprawie tej doszło do pogwałcenia zasad praworządności i że nie ukarano winnych spowodowania jego śmierci.

Odnotowano także wniosek prokuratora generalnego o głosowanie nad wcześniejszym pozbawieniem Giennadija Gudkowa statusu deputowanego do Dumy. Zdaniem posłów wszczęcie politycznej procedury parlamentarnej w celu pozbawienia go mandatu jest powszechnie postrzegane jako zastraszanie. Parlament wzywa Rosję, by powstrzymała się od arbitralnego wykorzystywania przepisów do ograniczania działalności opozycji.

Zaostrzenie przepisów regulujących działalność organizacji pozarządowych

Rezolucja podkreśla, że "rośnie presja na swobody polityczne przynależne obywatelom Rosji", a nowe przepisy dotyczące organizacji pozarządowych i przepisy dotyczące wolności zgromadzeń "mogą być wykorzystywane do tłumienia działalności społeczeństwa obywatelskiego, dławienia opozycyjnych opinii politycznych oraz nękania organizacji pozarządowych, demokratycznej opozycji i mediów".

Parlament wyraża zaniepokojenie z powodu przepisów o ekstremizmie, umożliwiających bardzo swobodne interpretowanie podstawowych pojęć, jakimi są „działania ekstremistyczne” i „organizacje ekstremistyczne”, co może prowadzić do arbitralności oraz ograniczania wolności zrzeszania się, słowa i przekonań

© Jarosław Wałęsa 2015 - 2024. Wszelkie prawa zastrzeżone.
realizacja: Nabucco