2017.11.24

Budżet Unii na przyszły rok

Podczas sesji plenarnej posłowie omówią oraz zatwierdzą porozumienie dotyczące budżetu Unii Europejskiej na 2018 rok wypracowane między Radą a Parlamentem. Przyszłoroczny budżet wyniesie 160 mld euro w środkach na zobowiązania i 144,6 mld euro w środkach na płatności. Dzięki postulatom posłów do Parlamentu podczas negocjacji zapewniono m.in. dodatkowe fundusze na badania i rozwój, wsparcie dla małych i średnich przedsiębiorstw, program Erasmus+ czy wzmocnienie Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych. Członkiem zespołu negocjacyjnego podczas trójstronnych rozmów międzyinstytucjonalnych był poseł Jan Olbrycht.

Środa, 29 listopada, godz. 15:00, debata plenarna, PE, Bruksela
Czwartek, 30 listopada, godz.11:30, głosowanie plenarne, PE, BrukselaKonwencja haska o cywilnych aspektach uprowadzania dziecka za granicę obejmie więcej państw

Podczas czwartkowej mini sesji plenarnej w Brukseli posłowie zagłosują za udzieleniem państwom członkowskim zgody na przystąpienie kolejnych państw do Konwencji haskiej z 1980 roku o cywilnych aspektach uprowadzania dziecka za granicę. Konwencja ustala zasady współpracy organów państwa w sytuacji, gdy jeden z rodziców bezprawnie zatrzyma lub wywiezie dziecko do innego kraju, niż kraj stałego pobytu dziecka. Im więcej krajów przystąpi do takiej współpracy, tym szybsza i skuteczniejsza będzie reakcja w takich sytuacjach, które są przeważnie najtrudniejsze dla samego dziecka. Sprawozdawcą z ramienia Grupy EPL jest Tadeusz Zwiefka, wiceprzewodniczący Grupy EPL i członek Komisji Prawnej.

Czwartek, 30 listopada, godz. 11:30, głosowanie plenarne, PE, Bruksela

Manipulacja wynikami sportowymi

W nadchodzącym tygodniu w biurze Rady Europy w Paryżu odbędzie się regionalne seminarium nt. korupcji w sporcie z udziałem przedstawicieli europejskich ministerstw odpowiedzialnych za tę tematykę. Celem spotkania jest nawiązanie współpracy pomiędzy przedstawicielami rządów i Sekretariatem Rady Europy na rzecz ratyfikacji i implementacji Konwencji w sprawie Zwalczania Manipulacji Zawodami Sportowymi, przyjętej w 2014 r. (Konwencja z Macolin). Sprawozdawcą raportu PE dotyczącego  Konwencji Rady Europy jest poseł Bogdan Wenta, który wraz z  francuską minister sportu Laura Flessel-Colovic otworzy dyskusję.

Wtorek 28 listopada - środa 29 listopada, biuro Rady Europy, 55 Avenue Kléber, Paryż

O chorobach neurlologicznych z organizacjami pacjentów

W piątek w Warszawie odbędzie się warsztat dla polskich organizacji reprezentujących pacjentów dotkniętych chorobami mózgu pt. „Jak zostać własnym rzecznikiem”. Wydarzenie to, organizowane przez Europejską Federację Stowarzyszeń Neurologicznych, jest częścią kampanii na rzecz poprawy jakości opieki medycznej dla osób cierpiących na choroby mózgu. Warsztaty będą poświęcone m.in. obronie praw pacjentów oraz tworzeniu kampanii zwiększających świadomość społeczną na temat chorób mózgu. Warsztaty otworzy poseł Bogdan Wenta, członek Komisji Kultury.

Piątek, 1 grudnia, godz. 09-16:30, Centrum Szkoleniowe Adgar Ochota, Al. Jerozolimskie 181B, Warszawa

Europejski Szczyt Innowacji

W nadchodzącym tygodniu w Parlamencie Europejskim odbędzie się 9. Europejski Szczyt Innowacji. Jego głównym celem będą konsultacje i dyskusje w sprawie kształtu kolejnego wieloletniego Programu Ramowego Badań i Innowacji UE (FP9). Jego propozycję – w ramach wieloletniego budżetu unijnego (MFF) po roku 2020 – Komisja Europejska przedłoży w pierwszym półroczu 2018 r.  W sektorowych debatach poświęconych m.in energetyce, cyfryzacji czy nowoczesnemu transportowi udział wezmą przedstawiciele świata nauki, biznesu, start-upy, reprezentanci Komisji Europejskiej i państw członkowskich oraz posłowie do PE. Szczyt otworzy przewodniczący Komisji Przemysłu, Badań i Energii Jerzy Buzek – współgospodarz imprezy od pierwszej jej edycji. Jednym z panelistów jest także europoseł Michał Boni. W obradach szczytu wezmą też udział m.in. Günther Oettinger – komisarz ds. budżetu i Corina Creţu – komisarz ds. polityki regionalnej.

Więcej informacji: http://bit.ly/2ya1L7v

Poniedziałek 27 listopada - piątek 1 grudnia, PE, Bruksela

Rewizja dyrektywy gazowej

We wtorek podczas posiedzenia Komisji Przemysłu, Badań i Energii (ITRE) odbędzie się pierwsza wymiana poglądów na temat rewizji dyrektywy gazowej. Rewizja dyrektywy – przede wszystkim zawartej w niej definicji interkonektora – jest niezbędna, aby objąć zapisami tzw. trzeciego pakietu energetycznego gazociągi łączące kraje unijne i państwa trzecie – w tym Nord Stream 2. Prace w PE odbywać się będą w przyśpieszonym trybie – głosowanie zaplanowane jest na drugą połowę lutego 2018 r. Sprawozdawcą z ramienia PE jest  Jerzy Buzek, przewodniczący Komisji ITRE.

Wtorek, 28 listopada, godz. 14:30, sala JAN 4Q2, PE, Bruksela

    

Przyszłość Erasmus+ po Brexicie

We wtorek odbędzie się spotkanie Grupy Monitorującej negocjacje Brexitowe w komisji Kultury i Edukacji, które poświęcone zostanie przyszłości Wielkiej Brytanii we flagowym programie unijnym wymian studenckich i staży Erasmus+. Brytyjskie uniwersytety znajdują się w czołówce instytucji przyjmujących studentów w ramach Erasmus+. Są to Uniwersytet w Edynburgu, Uniwersytet w Sheffield oraz University College London. W 2017 roku z programu skorzysta ponad 15 000 Brytyjczyków, a ponad 35 000 studentów z innych krajów UE rozpocznie wymianę na uczelni lub staż w Wielkiej Brytanii. Spotkaniu przewodniczył będzie poseł Bogdan Zdrojewski.

Wtorek, 28 listopada, godz. 11.30 – 13.00, sala ASP 1G1, PE, Bruksela
    

Finałowe posiedzenie Komisji PANA

We wtorek przez cały dzień, będzie odbywało się ostatnie posiedzenie Komisji Śledczej ds. prania pieniędzy, unikania opodatkowania i uchylania się od opodatkowania (PANA). Oprócz omówienia tzw. Paradise Papers z dziennikarzami opisującymi i opracowującymi te przecieki, posłowie będą mieli okazję, m.in., przedyskutować uprzednio przegłosowane przez Komisję PANA wnioski i rekomendacje z Komisarzem Moscovicim oraz Komisarz Jourovą. Mandat Komisji upływa na początku grudnia, a podczas sesji plenarnej w Strasburgu posłowie będą głosować nad końcowymi rekomendacjami. Koordynatorem i rzecznikiem Grupy EPL w Komisji PANA jest Prof. Dariusz Rosati.

Wtorek, 28 listopada, godz. 9.00-12.30 oraz godz. 15.00-18.00, sala JAN 4Q1, PE, Bruksela

 

Europejskie Forum Miast 2017      

Transformacja energetyczna terenów zurbanizowanych, wspieranie miejskich inwestycji oraz rola miast w rozwijaniu europejskiej i światowej agendy miejskiej, to tylko niektóre tematy, które zostaną poruszone podczas europejskiego Forum Miast 2017 w Rotterdamie. Forum Miast jest największą tego typu konferencją w Europie, organizowaną, co dwa lata przez Komisję Europejską. Podczas wydarzenia, przedstawiciele miast, instytucji europejskich, ONZ, OECD oraz organizacji pozarządowych dyskutują o najważniejszych problemach i wyzwaniach obszarów miejskich. Jan Olbrycht, jako przewodniczący Intergrupy URBAN w Parlamencie Europejskim, będzie uczestniczył w dyskusji na temat roli obszarów miejskich w przyszłej polityce spójności oraz kierunkach finansowego wsparcia miast przez fundusze europejskie. Więcej informacji o Cities Forum 2017.

Poniedziałek-wtorek 27-28 listopada 2017, Rotterdam

 

 

© Jarosław Wałęsa 2015 - 2024. Wszelkie prawa zastrzeżone.
realizacja: Nabucco