17.11.2017

Parlament przygotowuje stanowisko w sprawie budżetu UE po 2020 roku

W środę posłowie Komisji ds. Budżetu rozmawiać będą o kształcie przyszłego wieloletniego budżetu Unii po 2020 roku. Przedmiotem dyskusji będzie pożądana elastyczność budżetu, która pozwoliłaby na pełne wykorzystanie dostępnych środków finansowych oraz zagwarantowała możliwość odpowiedniego dostosowania unijnych wydatków w odpowiedzi na zmieniające się priorytety. Posłowie omówią także jedną z głównych zasad stosowanych w przypadku budżetu jaką jest jedność, czyli uwzględnienie wszystkich dochodów oraz wydatków budżetowych w jednym dokumencie. Środowa dyskusja jest częścią debaty przygotowującej stanowisko Parlamentu w sprawie wieloletnich ram finansowych (WRF) po 2020 roku. Stałym sprawozdawcą w sprawie WRF jest Jan Olbrycht.

Środa, 22 listopada, godz. 14:30, sala ASP 5G3, PE, Bruksela 

Nowe przepisy z myślą o najlepszym interesie dziecka

We wtorek podczas posiedzenia Komisji Prawnej odbędzie się głosowanie nad raportem w sprawie jurysdykcji, uznawania i wykonywania orzeczeń w sprawach małżeńskich i w sprawach dotyczących odpowiedzialności rodzicielskiej oraz w sprawie uprowadzenia dziecka za granicę. Sprawozdanie skupia się głównie na poprawieniu sytuacji dziecka w momencie, gdy toczy się postępowanie o przyznanie opieki jednemu z rodziców lub gdy dochodzi do tzw. rodzicielskiego uprowadzenia dziecka poza grancie kraju. W rozporządzeniu pojawiają się nowe przepisy o wysłuchaniu dziecka, które dają wytyczne, jak i w jakiej atmosferze dziecko powinno zostać wysłuchane. Duży nacisk położony został również na możliwość stosowania, tam gdzie sędzia uzna to za możliwe, procedury mediacji, która szczególnie w kwestiach rodzinnych, jest szybszym, tańszym i skutecznym narzędziem rozwiązywania sporów, zdecydowanie bardziej przyjaznym dla dziecka. Sprawozdawca wskazuje też, że kierunek obrany przez Komisję Europejską dotyczący zniesienia procedury uznawania dokumentów (tzw. egzekwatury), koncentracji spraw o naturze transgranicznej w ograniczonej liczbie sądów, czy większej współpracy organów państw członkowskich przy tych trudnych sprawach, jest w pełni popierany przez Parlament Europejski. Autorem sprawozdania jest Tadeusz Zwiefka,wiceprzewodniczący Grupy EPL i członek Komisji Prawnej. 

Kolejne państwa przystępują do konwencji haskiej o cywilnych aspektach uprowadzania dziecka za granicę

Podczas wtorkowego posiedzenia Komisji Prawnej, a następnie podczas mini sesji plenarnej,  posłowie zagłosują na udzielenie państwom członkowskim zgody na przystąpienie kolejnych państw do Konwencji haskiej z 1980 roku o cywilnych aspektach uprowadzania dziecka za granicę. Konwencja ustala zasady współpracy organów państwa w sytuacji, gdy jeden z rodziców bezprawnie zatrzyma lub wywiezie dziecko do innego kraju, niż kraj stałego pobytu dziecka. Im więcej krajów przystąpi do takiej współpracy, tym szybsza i skuteczniejsza będzie reakcja w takich sytuacjach, które są przeważnie najtrudniejsze dla samego dziecka. Sprawozdawcą z ramienia EPL jest Tadesz Zwiefka, wiceprzewodniczący Grupy EPL i członek Komisji Prawnej 

"Pakiet Mobilności" w Komisji Transportu i Turystyki

Podczas najbliższego posiedzenia Komisji Transportu i Turystyki (TRAN), w dniach 22 i 23 listopada odbędą się wysłuchania publiczne, mające związek z ogłoszonym przez Komisję Europejską w maju tzw. „Pakietem Mobilności”.  Pierwsze wysłuchanie dotyczyć będzie „Wpływu Brexit’u na transport lądowy” z uwzględnieniem transportu drogowego i kolejowego. W popołudniowej sesji odbędzie się druga dyskusja związana z „Socjalnymi i rynkowymi aspektami Pakietu Mobilności”. Natomiast, trzecie, zaplanowane na 23 listopada, wysłuchanie zwracać będzie uwagę na aspekty opłat drogowych i eurowinietę. W czwartek, w nawiązaniu do zaplanowanych wysłuchań publicznych na forum Komisji TRAN, obędą się warsztaty pt. „Praktyczne aspekty zaproponowanego Pakietu Mobilności z perspektywy przedsiębiorstw”, których organizatorami są posłowie Grupy EPL w Parlamencie Europejskim: Elżbieta Łukacijewska, Wim Van De Camp oraz Andor Deli. W wydarzeniu udział wezmą m.in. przedstawiciele KE oraz praktycy funkcjonujący na co dzień w branży transportowej, którzy postarają się odpowiedzieć na pytanie na ile zaprezentowany „Pakiet Mobilności” odpowiada rzeczywistym potrzebom branży transportowej i jaki będzie wpływ propozycji na jej funkcjonowanie.

Środa, 22 listopada, wysłuchanie publiczne „Wpływu Brexit’u na transport lądowy", godz. 10:00, sala JAN 2Q2, PE, Bruksela

Środa, 22 listopada, wysłuchanie publiczne „Socjalne i rynkowe aspekty Pakietu Mobilności”, godz. 15:00, sala JAN 2Q2, PE, Bruksela

Czwartek, 23 listopada, wysłuchanie "Opłaty drogowe i eurowinieta", godz. 10:00, sala JAN 2Q2, PE, Bruksela

Czwartek, 23 listopada, Warsztaty „Praktyczne aspekty zaproponowanego Pakietu Mobilności z perspektywy przedsiębiorstw” , godz. 13:15 - 15:00, sala JAN 6Q1, PE, Bruksela 

Paszport dla usługodawców czyli europejska e-karta usług

Na wtorkowym posiedzeniu Komisji Rynku Wewnętrznego i Ochrony Konsumentów (IMCO) odbędzie się rozpatrzenie projektu sprawozdania na temat dyrektywy PE i Rady w sprawie ram prawnych i operacyjnych europejskiej e-karty usług. Głównym celem legislacji jest wprowadzenie uproszczonej procedury dla usługodawców rozszerzających swoją działalność na inne kraje członkowskie. Ma ona pomóc przede wszystkim małym i średnim przedsiębiorstwom, które wciąż borykają się z trudnościami na jednolitym rynku. Projekt sprawozdania przygotowany w Komisji IMCO wprowadza szereg zmian celem ulepszenia tekstu zaproponowanego przez KE, między innymi doprecyzowuje kwestie związane z dobrowolnością instrumentu, zasadą kraju pochodzenia, a także wyjaśnia sposób weryfikacji i kontroli przyznawania/odrzucania e-karty przez państwa członkowskie. Sprawozdawca podaje również jasną definicję e-karty oraz wyłącza sektor budownictwa z zakresu dyrektywy. Sprawozdawcą cieniem z ramienia Grupy EPL jest Profesor Dariusz Rosati.

Wtorek, 21 września, godz. 11:00-12:30, sala ASP1G-3, PE, Bruksela  

Prawa autorskie na jednolitym rynku cyfrowym

W poniedziałek podczas posiedzenia Komisji Wolności Obywatleskich, Spawiedliwości i Spraw Wewnętrznych (LIBE) odbędzie się głosowanie nad opinią, która jest odpowiedzią na wyzwania rozwijającego się rynku cyfrowego i potrzebę dostosowania prawa autorskiego do toczących się zmian cyfrowych. Dokument proponuje rozwiązania, które między innymi zapewniają egzekwowanie praw autorskich przy jednoczesnym poszanowaniu praw podstawowych i nie nakładaniu ogólnego obowiązku monitorowania treści w intrenecie, a także proponuje rozróżnienie platform internetowych ze względu na rodzaj ich aktywności (pasywne lub aktywne, które np. promują zamieszczone na nich treści), a nie ich wielkość. Autorem opinii jest poseł Michał Boni.

Poniedziałek, 20 listopada, godz. 18.00, PHS 1 002, PE, Bruksela

Koniec trudnych negocjacji w sprawie geoblokowania?

W poniedziałek wieczorem odbędą się negocjacje trójstronne (trilog) pomiędzy Parlamentem Europejskim, Radą i Komisją Europejską w sprawie rozporządzenia dotyczącego blokowania geograficznego (tzw. geoblokowania) oraz innych form dyskryminacji na rynku wewnętrznym. Negocjowane przepisy mają zlikwidować problemy z transgraniczną dostępnością dóbr i usług oferowanych na wspólnym rynku Unii Europejskiej. Ułatwią również prowadzenie ogólnoeuropejskiej sprzedaży przedsiębiorcom bez konieczności otwierania działalności w innym kraju. Główną negocjatorką w tej sprawie jest europosłanka Róża Gräfin von Thun und Hohenstein.

Poniedziałek, 20 listopada, godz. 20:00, sala ASP 1 E 1, PE, Bruksela 

Głosowanie ws. funduszy dla Europejskiej Orkiestry Młodzieżowej

W środę, podczas Komisji Kultury odbędzie się głosowanie na temat sprawozdania o Europejskiej Orkiestrze Młodzieży i jej finansowania w ramach unijnego Programu Kreatywna Europa. Orkiestra  została założona w 1976 roku i jest jedynym zespołem instrumentalnym na świecie utworzonym przez instytucje europejskie i reprezentującym każde z 28 państw członkowskich UE. Prace nad dokumentem z ramienia Grupy EPL koordynuje poseł Bogdan Wenta, członek Komisji Kultury.

Środa, 22 listopada, godz. 9.00, sala ASP 1G3, PE, Bruksela

Prześladowanie mniejszosci religijnych tematem wysłuchania podkomisji praw człowieka PE

W środę, pokomisja Praw Człowieka PE (DROI) organizuje wysłuchanie publiczne poświęcone sytuacji prześladowanych mniejszości, w tym chrześcijan. Głos zabiorą, m.in.: Ahmeed Shahed, Specjalny sprawozdawca ONZ ds. wolności religii i wyznania, Jan Figiel , Specjalny wysłannik UE ds. promocji religii lub wyznania poza UE, Marcela Szymanski,  przedstawicielka Stowarzyszenia Pomoc Kościołowi w Potrzebie, Amy Shepherd przedstawicielka stowarzyszenia Christian Solidarity Worldwide i Tun Khin, przewodniczą,cy organizacji Birmańskich Rohingów. Poseł Andrzej Grzyb, koordynator Grupy EPL w podkomisji DROI jest inicjatorem spotkania.

Środa, 22 listopada, godz.: 10.30-12.30, sala ASP 3E2, PE, Bruksela 

Z parlamentami narodowymi o zrównoważonym rozwoju

We wtorek podczas posiedzenia Komisji Rozwoju odbędzie się spotkanie z przedstawicielami parlamentów narodowych w kontekście wdrożenia Europejskiego Konsensusu na rzecz  Rozwoju oraz Celów Zrównoważonego Rozwoju ONZ. Konsensus jest wspólnym planem działania UE i jej państw członkowskich na rzecz likwidacji ubóstwa i osiągnięcia trwałego globalnego rozwoju. Dostosowuje on działania UE na rzecz rozwoju do przyjętej we wrześniu 2015 r. przez Zgromadzenie Ogólne Narodów Zjednoczonych Agendy Zrównoważonego Rozwoju 2030. Podczas spotkania uwagi wstępne wygłosi Bogdan Wenta, współautor sprawozdania PE na temat Europejskiego Konsensusu.

Wtorek, 21 listopada, godz. 9:30 - 12:30, sala JAN 4Q1, PE, Bruksela 

Dyskusja z ekspertami o cyfrowej rewolucji o usługach lotniczych i hotelowych

Środowe posiedzenie Grupy Roboczej ds. Jednolitego Rynku Cyfrowego zostanie poświęcone sprzedaży usług hotelowych i transportowych przez Internet. Cyfryzacja kanałów sprzedaży tych usług wiąże się z wieloma wyzwaniami dla jednolitego rynku, ochrony praw konsumentów i zachowania uczciwej konkurencji. Dyskusje z europosłami poprzedzą prezentacje prawnego i ekonomicznego aspektu tego zagadnienia przez ekspertów European University Institute oraz King’s Business School. Przewodniczyć spotkaniu będzie europosłanka Róża Gräfin von Thun und Hohenstein.

Środa, 22 listopada, godz. 10:00, sala PHS P4B00, Parlament Europejski, Bruksela 

Europejska Wartość Dodana Polityki Spójności w regionach

We wtorek odbędzie się seminarium na temat "Europejskiej Wartości Dodanej Polityki Spójności w regionach". Spotkanie będzie okazją do podsumowania korzyści, jakie polityka spójności przyniosła europejskim regionom w bieżącej i poprzednich perspektywach finansowych. Będzie to także forum do dyskusji nad oczekiwaniami, wyzwaniami i rolą regionów w nowej polityce spójności po 2020 roku. W trakcie konferencji zostanie też zaprezentowane oficjalne stanowisko Marszałków w sprawie przyszłości programu "Polska Wschodnia". Organizatorem spotkanie jest europoseł Krzysztof Hetman we współpracy ze Stałym Przedstawicielstwem RP przy Unii Europejskiej i Domem Polski Wschodniej w Brukseli.

Wtorek, 21 listopada, godz: 13:00-15:00, sala JAN 6Q1, PE, Bruksela

Rozwiązania cyfrowe w walce z chorobami mózgu

W środę odbędzie się konferencja dotycząca przyszłość opieki zdrowotnej. Internet staje się dla dużej grupy pacjentów istotnym źródłem i powszechnym narzędziem dostępu do informacji dotyczących diagnozowania i leczenia chorób np. przewlekłych oraz poruszania się w systemie opieki zdrowotnej. Musimy skoncentrować się na budowaniu i wspieraniu popytowego zapotrzebowania na usługi społeczne w e-zdrowiu, w celu dalszej poprawy jakości życia  wśród obywateli w różnym wieku. Konferencja jest współorganizowana z  Europejską Radą Mózgu, gospodarzem konferencji jest poseł Michał Boni.

Środa, 22 listopada, godz. 14.00, sala ASP 5F385, PE, Bruksela

O inteligentnych inwestycjach w żywność w kontekście klęski głodu

Wydarzenie, które odbędzie się w Parlamencie w poniedziałek dotyczyć będzie niepokojącego w skali światowej wzrostu osób dotkniętych klęską głodu. Po ponad dekadzie systematycznego spadku, problem braku bezpieczeństwa żywnościowego dotyczył w zeszłym roku 815 milionów ludzi. Posłowie do Parlamentu Europejskiego, przedstawiciele ONZ i przywódcy organizacji pozarządowych będą dyskutować na temat długoterminowych rozwiązań mających na celu eliminację głodu, ze szczególnym naciskiem na powiązania między bezpieczeństwem żywnościowym, rozwojem obszarów wiejskich i migracją. W debacie weźmie udział Bogdan Wenta, członek Komisji Rozwoju.

Poniedziałek, 20 listopada, godz. 18.30-20.00, sala JAN 4Q1, PE, Bruksela

Europejskie miasta i regiony, a zrównoważony rozwój

W poniedziałek odbędzie się panel nt. roli europejskich miast i regionów we włączaniu obywateli w rozwój zrównoważony organizowany przez organizację PLATFORMA, która reprezentuje ponad 100 tys. jednostek władz lokalnych i regionalnych działających na rzecz współpracy rozwojowej. W debacie uczestniczyć będą m.in. przedstawiciele samorządów, Komisji Europejskiej i UNESCO, którzy omówią wyzwania dla promowania rozwoju zrównoważonego na poziomie regionalnym i lokalnym oraz Bogdan Wenta, koordynator Grupy EPL w Komisji Rozwoju.

Poniedziałek, 20 listopada, 1, godz. 9.00 – 17.00, House of Cities, Municipalities and Regions, Square de Meeûs 1Bruksela

Międzynarodowa konferencja miejska “Miasto 2017-Zarządzanie miastem”

Już w przyszłym tygodniu rozpoczyna się jedenasta edycja międzynarodowej konferencji o zarządzaniu miastem. Tegoroczna edycja poświęcona będzie przedstawieniu dobrych praktyk w zakresie zarządzania współczesnym miastem, w kontekście zachodzących zmian klimatycznych, a także zobowiązań Unii Europejskiej i ONZ w zakresie redukcji produkcji i zużycia energii oraz ochrony klimatu. Konferencja będzie również okazją do zaprezentowania narzędzi technologicznych, które dostarczają obywatelom, przedsiębiorcom i konsumentom usługi publiczne lepszej jakości, związane także z nadchodzącą rewolucją 5G. Ważnym elementem programu będzie dyskusja i próba sformułowania stanowiska przedstawicieli polskich samorządów w obliczu toczącej się debaty o kształcie budżetu UE po roku 2020 i kształcie przyszłej polityki spójności w Unii. Organizatorem wydarzenia jest poseł Jan Olbrycht.

Dodatkowe informacje na stronie http://2017.konferencjamiasto.pl/ 

Poniedziałek-wtorek 20-21 listopada, Międzynarodowe Centrum Kongresowe w Katowicach

  • Źródło : eppgroup.eu
© Jarosław Wałęsa 2015 - 2023. Wszelkie prawa zastrzeżone.
realizacja: Nabucco