2017.11.09

Nagroda filmowa LUX 2017: zwycięzca zostanie ogłoszony w Strasburgu

Przewodniczący Parlamentu Antonio Tajani ogłosi zwycięzcę edycji nagrody filmowej LUX 2017 we wtorek podczas ceremonii w   Strasburgu.

Zwycięzcę tegorocznej edycji nagrody filmowej LUX poznamy w Strasburgu we wtorek 14 listopada. W tym roku finalistami są: 120 uderzeń serca Robina Campillo (Francja), Krew Saamów Amandy Kernell (Szwecja, Norwegia, Dania) i Western Valeski Grisebach (Niemcy, Bułgaria, Austria).

Parlament Europejski sfinansuje napisy w 24 językach urzędowych UE do trzech filmów, które znalazły się w finale. Laureat nagrody filmowej LUX 2017 LUX zostanie wybrany przez posłów. Film będzie promowany, zostanie też dostosowany do potrzeb osób z upośledzeniami wzroku i słuchu.

Europejska promocja

Tegoroczne Dni Filmowe LUX, dzięki współpracy pomiędzy biurami informacyjnymi Parlamentu Europejskiego i krajowymi biurami programu "Kreatywna Europa", pozwolą na zwiększenie poszerzenia oglądalności filmów w europejskich kinach.

Konferencja prasowa z udziałem twórców trzech filmów odbędzie się we wtorek 14 listopada o godz. 15.00 w Strasburgu.

Ceremonia wręczenia nagród: wtorek, 14 listopada, godz. 12.00 Procedura: Ceremonia wręczenia nagród

Konferencja prasowa: wtorek, 14 listopada, godz. 15.00

#LuxPrize @LuxPrize

 

Walka z dumpingiem: nowe zasady chroniące pracę i przemysł w UE

Finałowe głosowanie Parlamentu nad nowymi zasadami walki z dumpingiem i subsydiowaniem eksportu przez kraje trzecie.

Celem nowych przepisów jest przeciwstawianie się nieuczciwym praktykom handlowym, stosowanym przez kraje trzecie, w których państwo głęboko ingeruje w gospodarkę. Nieformalne porozumienie pomiędzy parlamentarnymi negocjatorami oraz Radą zawarto 3 października, ale musi być ono zaakceptowane przez cały Parlament.

Unikalne w skali światowej zasady handlowe UE zakładają przestrzeganie, przez partnerów i producentów spoza Unii, międzynarodowych standardów dotyczących prawa pracy oraz ochrony środowiska.

Posłowie upewnili się również, że firmy z UE nie będą musiały przedstawiać żadnych dodatkowych dowodów na to, że ich konkurenci z krajów trzecich prowadzą dumping towarów na rynku UE oraz że dochodzenia dotyczące dumpingu uwzględnią potrzeby gospodarcze i handlowe małych i średnich przedsiębiorstw w UE. Ponadto unijne związki zawodowe będą miały możliwość przedstawienia swojej opinii o decyzjach dotyczących środków ochrony handlu.

Fakty 

Przedsiębiorstwa w UE i tym samym miejsca pracy, z trudnością konkurują z importem po zaniżonych cenach z krajów trzecich, mających nadmierne moce produkcyjne i gospodarki dotowane, głównie w sektorach hutnictwa stali, aluminium, rowerów, cementu, przemysłu chemicznego, ceramiki, szkła, papieru i paneli słonecznych.

Nowe przepisy umożliwiłyby UE reagowanie na takie nieuczciwe praktyki handlowe poprzez przeciwdziałanie importowi, kiedy ceny, z powodu ingerencji państwa, nie zostały ustalone zasadach rynkowych.

Posłowie negocjują również dalsze plany aktualizacji unijnych "instrumentów ochrony handlu" w celu podniesienia ceł przeciwko dumpingowemu lub subsydiowanemu importowi z krajów, które zwykle w niewielkim stopniu ingerują   w gospodarkę.

Debata: wtorek, 14 listopada Głosowanie: środa 15 listopada

Konferencja prasowa: środa 15 listopada o 15.00, z udziałem sprawozdawcy Salvatore Cicu (EPP, IT) oraz przewodniczącego komisji ds. handlu Bernda Lange (S&D, DE)

Procedura: zwykła procedura ustawodawcza, porozumienie w pierwszym czytaniu

#antidumping

 

Zakupy w sieci: wzmocnienie ochrony praw konsumentów

Lepsza ochrona konsumentów przed oszustwami oraz szybsze wykrywanie nieuczciwych firm powinno stać się możliwe dzięki nowymi unijnym przepisom. Debata i głosowanie końcowe w tej sprawie odbędą się we wtorek.

Dzięki nowelizacji rozporządzenia w sprawie współpracy w dziedzinie ochrony konsumentów zwiększą się uprawniania krajowych organów odpowiedzialnych za wykrywanie przypadków naruszeń praw konsumenckich w internecie i za eliminowanie takich praktyk. Poprawi się też koordynacja działań tych organów w   całej UE.

Uprawnienia śledcze i wykonawcze tych organów powinny obejmować między innymi:

  • prawo do żądania od rejestratorów domen i banków informacji potrzebnych do zidentyfikowania nieuczciwych handlowców,
  • możliwość dokonywania zakupów testowych towarów lub usług, w tym anonimowo,
  • uprawnienie do nałożenia obowiązku wyraźnego wyświetlenia ostrzeżenia lub nakazu usunięcia treści cyfrowych w celu powstrzymania nielegalnej praktyki,
  • nakładanie kar, w tym grzywien,
  • informowanie konsumentów o sposobie ubiegania się o odszkodowanie

W wyniku kontroli przeprowadzonej w 2014 r. ustalono, że 37 % stron internetowych oferujących towary lub usługi w zakresie turystyki, rozrywki, odzieży, elektroniki i kredytów konsumenckich narusza unijne prawo konsumenckie. Propozycja nowelizacji przepisów stanowi część pakietu dotyczącego handlu elektronicznego przedstawionego przez Komisję 25 maja 2016 r. Negocjatorzy Parlamentu i Rady osiągnęli tymczasowe porozumienie w tej sprawie 21 czerwca 2017 r.

Debata: wtorek, 14 listopada. Głosowanie: wtorek, 14 listopada

Procedura: zwykła procedura ustawodawcza ("współdecyzja "), porozumienie w pierwszym czytaniu

Kod procedury: 2016/0148 (COD)

#eCommerce

 

Bezpieczeństwo na drogach: urządzenia wspomagające kierowcę obowiązkowe

Nowe urządzenia zwiększające bezpieczeństwo samochodu powinny być standardowo montowane, powiedzą posłowie we wtorek.

Urządzenia wspomagające kierowcę, takie jak utrzymywanie prędkości, utrzymywanie samochodu na pasie ruchu oraz automatyczne systemy hamowania powinny być standardowym wyposażeniem wszystkich nowych samochodów osobowych, furgonetek, ciężarówek i autobusów, zgodnie z projektem rezolucji przygotowanym przez parlamentarną Komisję Transportu. 

Posłowie przywiązują szczególną wagę do technologii opracowanej w celu ochrony pieszych, rowerzystów i motocyklistów, ułatwiającej kierowcom unikanie kolizji. W przypadku samochodów ciężarowych i autobusów posłowie chcą wprowadzić obowiązek stosowania kamer przednich, bocznych i tylnych oraz systemów wspomagania skrętu w celu ograniczenia martwego pola.

Chcą oni również, aby Komisja Europejska rozważyła możliwość ustalenia zerowego limitu stężenia alkoholu we krwi dla wszystkich "świeżych" oraz zawodowych kierowców.

Debata: poniedziałek, 13 listopada Głosowanie: wtorek, 14 listopada Procedura: rezolucja nielegislacyjna

#carsafety

 

Parlament zamierza przyjąć rezolucje w sprawie praworządności w Polsce

Stan dialogu Unii Europejskiej z polskimi władzami na temat przestrzegania zasad państwa prawa i demokracji będzie przedmiotem debaty plenarnej i głosowania w Parlamencie w środę.

W styczniu 2016 roku Komisja Europejska rozpoczęła rozmowy z polskimi władzami w oparciu o procedurę "Ramowych rozwiązań dla systemowych zagrożeń dla państwa prawa”.

Rezolucja, która ma być głosowana w środę nie jest prawnie wiążąca.

Debata: środa 15 listopada Głosowanie: środa 15 listopada

Procedura: 2017/2931(RSP)

#Ruleoflaw, #Polska #praworządność

 

Malta: państwo prawa w centrum uwagi

Po brutalnym zabójstwie dziennikarki śledczej posłowie omówią we wtorek stan praworządności na Malcie, a środę przyjmą rezolucję.

Wtorkowa debata będzie drugą na temat Malty. Jest t konsekwencja zabójstwa czołowej maltańskiej blogerki śledczej Daphne Caruany Galizii i wzrostu obaw, że wolności w tym kraju są ograniczane, a sądownictwo i policja są zakładnikami władzy   wykonawczej.

Tuż po zakończeniu debaty odbędzie się uroczystość w obecności prezydenta Tajaniego i rodziny Caruany Galizii, której imię otrzyma sala konferencji prasowych Parlamentu Europejskiego w Strasburgu. Brukselska sala prasowa nosi imię Anny Politkowskiej, zamordowanej rosyjskiej dziennikarki śledczej. 

Liderzy klubów politycznych Parlamentu Europejskiego ustalili również, że w nadchodzących tygodniach delegacja posłów do Parlamentu Europejskiego powinna udać się na Maltę, aby dokładniej przyjrzeć się sytuacji w tym kraju.

Debata: wtorek, 14 listopada Głosowanie: środa 15 listopada

Procedura: oświadczenia Rady i Komisji z rezolucją

#RuleofLaw #praworządność

 

Paradise papers”: skandal dotyczący rajów podatkowych

Niedawno ujawnione “Paradise papers” odsłaniające ukryte zasoby światowych elit finansowych, będą przedmiotem debaty. 

Dokumenty opracowane przez międzynarodowe konsorcjum dziennikarzy śledczych pokazują, w jaki sposób najbogatsi chronią swoje zasoby zagranicą, minimalizując, w niektórych przypadkach, rachunki podatkowe. 

Parlament Europejski, od wielu lat, stoi na czele walki z praniem pieniędzy, unikaniem zobowiązań podatkowych i uchylaniem się od opodatkowania. Zalecenia Komisji Specjalnej ds. Unikania Podatków (TAXE 2) dotyczące przeciwdziałania tym praktykom zostały sformułowane i przedstawione w rezolucji przyjętej w dniu 6 lipca   2016.

Wyniki prac odrębnej komisji specjalnej, powołanej w odpowiedzi na "Panamskie papiery" zostaną poddane pod głosowanie plenarne w grudniu.

Debata: środa, 15 listopada

Procedura: Oświadczenia Rady i Komisji Europejskiej

 

Reforma systemu azylowego: rozpoczęcie rozmów z rządami UE o systemie dublińskim

Parlament będzie gotowy do rozpoczęcia rozmów na temat zmian w unijnym systemie azylowym, po tym jak mandat negocjacyjny do rozmów z rządami UE zostanie zatwierdzony o północy, we wtorek.

Proponowane zmiany w tak zwanych przepisach dublińskich mają na celu zlikwidowanie słabości obecnego systemu i zapewnienie, że państwa UE przyjmą odpowiedzialność, akceptując sprawiedliwe rozmieszczenie osób ubiegających się o azyl w   UE.

Po reformie państwo, do którego, po raz pierwszy przybywa osoba ubiegająca się o azyl, nie byłoby już automatycznie i wyłącznie odpowiedzialne za rozpatrzenie jej wniosku. Zamiast tego osoby ubiegające się o azyl należałoby rozmieszczać we wszystkich krajach UE, a osoba ubiegająca się o azyl mogłaby zostać automatycznie i szybko przeniesiona do innego kraju.

Państwa członkowskie UE, które nie akceptują sprawiedliwego rozdziału osób ubiegających się o azyl, powinny być narażone na ryzyko ograniczenia dostępu do funduszy UE.

Komisja Wolności Obywatelskich przyjęła pakiet poprawek, wprowadzających zmiany do wniosku legislacyjnego, który zostanie ogłoszony przez przewodniczącego Parlamentu na otwarciu sesji. Jeżeli do wtorku o północy nie zostanie zgłoszony żaden sprzeciw, zatwierdzony zostanie mandat negocjacyjny, zwierający powyższe poprawki i rozmowy z rządami państw UE będą się mogły rozpocząć jak tylko państwa członkowskie osiągną wspólne stanowisko w tej sprawie.

Fakty 

Rozporządzenie dublińskie jest prawem UE, określającym, które państwo UE jest odpowiedzialne za rozpatrzenie wniosku o udzielenie ochrony międzynarodowej. Prawo do ubiegania się o azyl jest określone w konwencji genewskiej, podpisanej przez wszystkie państwa członkowskie UE i włączonej do traktatów UE.

Procedura: Głosowanie nad mandatem negocjacyjnym (zwykła procedura ustawodawcza, pierwsze czytanie)

#Dublin #MigrationEU

 

Posłowie wspierają utworzenie funduszu dla partnerów na Wschodzie

Utworzenie funduszu powierniczego dla Ukrainy, Gruzji i Mołdawii, powinno stać się konkretnym rezultatem szczytu Partnerstwa Wschodniego, w listopadzie 2017, mają nalegać posłowie podczas debaty we wtorek i głosowania w środę.

W projekcie rezolucji zarekomendowano również utworzenie „Partnerstwa Wschodniego+” dla krajów stowarzyszonych, które osiągnęły postępy we wdrażaniu reform mających prowadzić do ich przystąpienia do unii celnej, unii cyfrowej, unii energetycznej i strefy Schengen oraz do zniesienia opłat roamingowych.

Partnerstwo Wschodnie utworzono w 2009 roku, w celu pogłębiania ekonomicznych i politycznych związków pomiędzy EU a sześcioma partnerami z Europy Wschodniej: Armenią, Azerbejdżanem, Białorusią, Gruzją, Mołdawią,   Ukrainą.

Piąty szczyt Partnerstwa Wschodniego odbędzie się w Brukseli, 24 listopada 2017 roku.

Debata: wtorek, 14 listopada Głosowanie: środa 15 listopada Procedure: rezolucja nielegislacyjna

#EaP #EasternPartnership

  • Źródło : europarl.europa.eu
© Jarosław Wałęsa 2015 - 2024. Wszelkie prawa zastrzeżone.
realizacja: Nabucco