2017.07.04
  • Handel ma przyspieszyć wzrost gospodarczy na Ukrainie
  • Posłowie zmniejszyli wielkość dodatkowych kwot przyznanych dla niektórych produktów rolnych
  • Walka z korupcją staje się warunkiem przyznania preferencji eksportowych

Parlament poparł we wtorek nowe koncesje handlowe, których celem jest wzrost gospodarczy na Ukrainie.

UE oferuje Kijowowi dalsze koncesje handlowe, potwierdzając nieformalne porozumienia ministrów UE zawarte w czerwcu. Podczas rozmów posłowie poparli większość z zaproponowanych koncesji, ale zmniejszyli wielkość dodatkowych kwot przyznanych dla niektórych produktów rolnych. 

Najważniejsze elementy:

  • Roczna dodatkowa kwota określająca ilość pomidorów została zredukowana z 5 000 do 3 000 ton rocznie, kwota dla pszenicy została zredukowana ze 100 000 do 65 000 ton, kwota dla kukurydzy z 650 000 to 625 000 ton, kwota dla jęczmienia z 350 000 to 325 000 ton, natomiast mocznik, używany przy produkcji nawozów, nie otrzymał preferencji innych niż te, już zawarte w umowie dotyczącej Pogłębionej i Kompleksowej Strefy Wolnego Handlu (DCFTA).  
  • Walka z korupcja staje się warunkiem przyznania preferencji eksportowych Ukrainie
  • Przedstawiciele producentów i przemysłu, nie tylko państwa członkowskie, będą mogli wnioskować o przeprowadzenie badań dotyczących mechanizmów ochrony producentów w UE

Nowe koncesje handlowe zostały przyjęte 566 głosami za, przy 96 głosach przeciw oraz 28 wstrzymujących się od głosu.

Cytat:

“Poprzez zaoferowanie, w odpowiedniej chwili, wsparcia Ukrainie, biorąc jednocześnie pod uwagę obawy naszych rolników, chcemy wspierać wprowadzane tam reformy, wzmocnić małe i średnie przedsiębiorstwa oraz stworzyć warunki dla zwiększenia obrotów handlowych. Mam nadzieję, że środki te zacieśnią nasze relacje oraz skutecznie pomogą Ukrainie”, powiedział sprawozdawca Jarosław Wałęsa (EPP, PL).

Fakty

Pogłębiona i Kompleksowa Strefa Wolnego Handlu (DCFTA) jest częścią Umowy o Stowarzyszeniu, która obowiązuje czasowo, od stycznia 2016 roku zapewniając wzajemne otwarcie rynków dóbr i usług, ale UE szybciej obniża lub znosi taryfy celne. W związku z trudnościami gospodarczymi na Ukrainie oraz wprowadzaniem reform, UE jest gotowa na oferowanie dodatkowych koncesji handlowych dla Kijowa. Unia jest największym partnerem handlowym Ukrainy, podczas gdy handel z Ukrainą to 0,8% obrotów handlowych UE.

Więcej informacji

Przyjęty tekst (2016/0308(COD)) dostępny będzie tutaj (04.07.2017)

http://www.europarl.europa.eu/plenary/en/texts-adopted.html

Nagranie debaty (03.07.2017)

http://www.europarl.europa.eu/ep-live/en/plenary/search-by-date

EbS+ (03.07.2017)

http://ec.europa.eu/avservices/ebs/schedule.cfm?sitelang=en&page=3&institution=0&date=07/03/2017

Komunikat prasowy po głosowaniu komisji parlamentarnej (20.06.2017)

http://www.europarl.europa.eu/news/en/press-room/20170620IPR77805/trade-meps-approve-deal-on-further-trade-concessions-to-ukraine

Biuro analiz EP: Czasowe autonomiczne preferencje handlowe dla Ukrainy

http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/ATAG/2017/607281/EPRS_ATA%282017%29607281_EN.pdf

Komisja Europejska: relacje handlowe UE-Ukraina

http://ec.europa.eu/trade/policy/countries-and-regions/countries/ukraine/

  • Źródło : europarl.europa.eu
© Jarosław Wałęsa 2015 - 2023. Wszelkie prawa zastrzeżone.
realizacja: Nabucco