2017.05.29

Głosowania nad kluczowym dokumentem polityki rozwojowej UE

W poniedziałek podczas posiedzenia Komisji Rozwoju oraz w czwartek podczas posiedzenia plenarnego w Brukseli odbędzie się głosowanie, a w środę debata o rezolucji Parlamentu Europejskiego dotyczącej konsensusu w sprawie rozwoju.  Konsensus jest wspólnym oświadczeniem politycznym Rady, Komisji i Parlamentu określającym wspólne wartości, cele, zasady i zobowiązania dotyczące polityki rozwojowej Unii i jej państw członkowskich do roku 2030. Dokument został uzgodniony podczas negocjacji międzyinstytucjonalnych, w których Parlament reprezentował Bogdan Wenta, autor raportu oraz koordynator Grupy EPL w Komisji Rozwoju.

Głosowanie w Komisji DEVE: poniedziałek 29 maja 2017, godz. 17.15, sala ASP 1G2, PE, Bruksela

Debata: środa 31 maja 2017, godz. 15.00, sala plenarna, PE, Bruksela

Głosowanie na plenum: czwartek 1 czerwca, godz. 11:30, sala plenarna, PE, Bruksela

VAT na e-publikacje

W czwartek na sesji plenarnej w Brukseli odbędzie się głosowanie nad sprawozdaniem w sprawie wniosku Komisji Europejskiej odnośnie zmian w dyrektywie VAT w odniesieniu do stawek podatku od wartości dodanej stosowanego do książek, gazet i czasopism. Omawiana propozycja zmian, będąca częścią szerszego pakietu ujednolicającego przepisy dotyczące podatku VAT w zgodzie z realiami gospodarki cyfrowej, pozwoliłaby państwom członkowskim na stosowanie tej samej - niższej stawki VAT na e-publikacje, co na publikacje drukowane. Nowe przepisy powinny przyczynić się do stworzenia większej przejrzystości na rynku medialnym i książkowym, obniżenia cen dla konsumentów i tym samym zwiększenia dostępu do treści kulturowych. Autorem opinii Komisji Kultury i Edukacji (CULT) w tej sprawie jest poseł Bogdan Zdrojewski.

Czwartek, 1 czerwca, godz.11:00, głosowanie plenarne, PE, Bruksela 

W najlepszym interesie dziecka

We wtorek podczas posiedzenia Komisji Prawnej przedstawiony zostanie projekt sprawozdania dotyczący jurysdykcji, uznawania i wykonywania orzeczeń w sprawach małżeńskich i sprawach dotyczących odpowiedzialności rodzicielskiej oraz w sprawie uprowadzenia dziecka za granicę. Autor wspiera nowe rozwiązania zaproponowane przez Komisję Europejskę, które przyspieszają procedury powrotu dziecka przy uprowadzeniu rodzicielskim oraz uproszczenia procedur uznania i wykonania wyroków w sprawie opieki nad dzieckiem. Wzmacniany jest także wniosek o to, by każde dziecko miało prawo zostać wysłuchanym w sprawach o uprowadzenie i przyznanie opieki. Autorem sprawozdania jest Tadeusz Zwiefka, wieceprzewodniczący Grupy EPL

Plan działania na rzecz sieci 5G w Europie

We wtorek podczas posiedzenia komisji Przemysłu, Badań Naukowych i Energii (ITRE) odbędzie się głosowanie raportu dotyczącego budowy europejskiego społeczeństwa gigabitowego oraz planu działania na rzecz sieci 5G dla Europy. Zaproponowany plan działań jest częścią nowego pakietu telekomunikacyjnego. Ma on przyczynić się do przyspieszenia i uskutecznienia  realizacji celów w zakresie dostępu do szybkiego internetu oraz szerszego wykorzystania przez obywateli technologii informacyjno – komunikacyjnych. Rozwój sieci 5G będzie katalizatorem nowych inwestycji i innowacji, zwiększających możliwość zrealizowania ambitnego celu by do 2025 r. wszystkie obszary miejskie i główne naziemne szlaki transportowe dysponowały ciągłością zasięgu sieci 5G, biorąc pod uwagę obecnie istniejące pokrycie sieciami 4G rzędu 86%. Z tego też względu, istnieje konieczność wprowadzania dodatkowych instrumentów i środków finansowych wspierających inwestycje oraz modernizację sieci szerokopasmowych. Autorem raportu w komisji ITRE jest Michał Boni.

Wtorek , 30 maja, godz. 10.30, sala Jan 4Q2, PE, Bruksela 

Dłuższy cykl życia produktów: korzyści dla konsumentów i przedsiębiorstw

We wtorek na posiedzeniu komisji Rynku Wewnętrznego i Ochrony Konsumentów (IMCO)  odbędzie się głosowanie nad sprawozdaniem w sprawie dłuższego cyklu życia produktów, ze szczególnym uwzględnieniem korzyści dla konsumentów i przedsiębiorstw. To kwestia ważna z punktu widzenia ochrony środowiska naturalnego z uwagi na konieczność optymalnego wykorzystania malejących zasobów naturalnych. W sprawozdaniu poruszono także sprawę tzw. planowanego starzenia produktów, która budzi wiele kontrowersji zarówno wśród konsumentów, jak i producentów. Sprawozdawcą z ramienia Grupy EPL jest poseł Adam Szejnfeld

Wtorek, 30 maja, godz. 15:45, Sala PHS 3C050, PE, Bruksela 

Zmiana przepisów w ramach polityki spójności

Podczas najbliższego posiedzenia komisji rozwoju regionalnego posłowie zatwierdzą zmiany przepisów regulujących zasady wykorzystania Europejskich Funduszy Strukturalnych i Inwestycyjnych dotyczące wyjątkowego traktowania projektów wdrażanych w konsekwencji katastrof naturalnych. Polegają one na zastosowaniu wyższej stopy dofinansowania w wymiarze 95% dla inwestycji współfinansowanych przez Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego (EFRR), które mają na celu odbudowę np. infrastruktury zniszczonej przez powodzie, trzęsienia ziemi czy huragany. Ustanawiają one jednocześnie maksymalny pułap środków w wysokości 5% krajowej alokacji EFRR, które mogą zostać przeznaczona na ten cel. Zmiany te są wynikiem negocjacji trójstronnych między Parlamentem Europejskim, Radą UE i Komisją Europejską, a działania mają stanowić uzupełnienie pomocy Unii Europejskiej w ramach Funduszu Solidarności. Kontrsprawozdawcą w tej sprawie z ramienia Grupy EPL jest Jan Olbrycht.

Wtorek 30 maja 2017, godz . 9:00, 3G3, PE, Bruksela 

Rola kultury w zapewnieniu pokoju w Europie i na świecie

We wtorek, podczas wspólnego posiedzenia komisji Kultury i komisji Spraw Zagranicznych posłowie głosować będą nad sprawozdaniem dotyczącym roli kultury w polityce zewnętrznej UE. Sprawozdanie jest odpowiedzą PE na komunikat Komisji Europejskiej  „W stronę strategii UE w dziedzinie międzynarodowych stosunków kulturalnych”, która zakłada zwiększoną rolę kultury w zapewnianiu pokoju w Europie i na świecie. Strategia UE w obszarze kultury w stosunkach zewnętrznych obejmuje dziedzictwo kulturowe państw członkowskich i będzie realizowana w oparciu o instytucje państw członkowskich i programy unijne. Sprawozdawcą cieniem z ramienia Grupy EPL  w komisji Kultury jest poseł Bogdan Zdrojewski.

Wtorek, 30 maja, godz. 9.00, JAN 2Q2, PE, Bruksela 

Ile kadmu w nawozach fosforowych?

We wtorek odbędzie się glosowanie w Komisji Środowiska (ENVI) nad opinią do rozporządzenia nawozowego, która ustali maksymalną zawartość kadmu w nawozach fosforowych. Ustalenie zbyt niskiego poziom kadmu nie wpłynie znacząco na poprawę warunków środowiskowych, natomiast może uzależnić Europę od dostaw fosforanów z kierunku rosyjskiego, a tym samym będzie miało bardzo negatywny wpływ na polski sektor chemiczny.  Członkiem Komisji ENVI jest poseł Andrzej Grzyb.

Wtorek 30 maja, godz.10:00, sala 4Q2, PE, Bruksela

Redukcja emisji CO2

We wtorek odbędzie się glosowanie w Komisji Środowiska PE (ENVI) nad rozporządzeniem regulującym redukcję emisji CO2 w latach 2021-2030 dla sektorów nie objętych systemem handlu emisjami gazami cieplarnianymi (ETS) jak np. transport czy rolnictwo. Priorytetem jest ustalenie takiego sposobu obliczania celów redukcyjnych, który będzie korzystny dla państw takich jak Polska, które już dokonały wysiłku redukcyjnego, oraz które mają znaczący potencjał do absorbcji CO2 w glebach oraz lasach. Członkiem Komisji ENVI jest poseł Andrzej Grzyb.

Wtorek 30 maja, godz.10:00, sala 4Q2, PE, Bruksela 

Wpływ międzynarodowych i unijnych politycznych strategii handlowych na globalne łańcuchy wartości

We wtorek na posiedzeniu Komisji Rozwoju odbędzie się głosowanie nad opinią w sprawie wpływu międzynarodowych i unijnych politycznych strategii handlowych na globalne łańcuchy wartości, ze szczególnym uwzględnieniem ich oddziaływania na zrównoważony rozwój krajów najbiedniejszych. Globalizacja łańcuchów wartości pomogła krajom rozwijającym się zintegrować z globalną gospodarką, zredukować ubóstwo, zwiększając ilość miejsc pracy, wpływając jednocześnie na budowania zdolności produkcyjnych, w tym w rozpowszechnianiu technologii i umiejętności. W sprawozdaniu poruszono m.in. kwestię występowania pracy dzieci i pracy przymusowej w niektórych łańcuchach wartości, co stanowi dotkliwy problem w niższych segmentach łańcucha, zwłaszcza tych powiązanych z gospodarką nieformalną. Sprawozdawcą z ramienia Grupy EPL jest poseł Adam Szejnfeld.

Wtorek 30 maja, godz. 9:00, sala ASP 1G2, PE, Bruksela 

Adekwatne wsparcie dla sektora kultury i edukacji w budżecie UE na 2018 rok

Na wtorkowym posiedzeniu Komisji Kultury i Edukacji (CULT) posłowie będą głosować nad przyjęciem opinii w sprawie upoważnienia do rozmów trójstronnych dotyczących projektu budżetu UE na rok 2018. Nieustannie kluczowym dla CULT pozostaje, aby w budżecie UE, sektory kultury i kreatywny otrzymały adekwatne wsparcie w ramach różnych inicjatyw oraz aby programom w dziedzinie edukacji, kultury i sportu przyznano środki finansowe umożliwiające ich prawidłowe i pełne wdrażanie. Z ramienia Grupy EPL prace nad dokumentem koordynował poseł Bogdan Zdrojewski.

Wtorek, 30 maja, godz. 9.45 - 10.15, sala PHS 5B001, PE, Bruksela 

Wykorzystanie technologii w walce z cukrzycą

W środę w Parlamencie Europejskim odbędzie się konferencja, podczas której przedstawiciele Komisji Europejskiej, organizacji pacjentów i sektora medycznego będą dyskutować o innowacjach w dziedzinie technologii cukrzycy, a także implikacjach wynikających z niedawno przyjętych przepisów medycznych związanych z cukrzycą. Według prognoz, w 2035 roku problem ten może dotyczyć nawet 70 milionów Europejczyków. Organizatorem wydarzenia jest Bogdan Wenta, wiceprzewodniczący parlamentarnej Intergrupy Sport.

Środa 31 maja, godz. 12:00-14.00, Salon MEP, PE, Bruksela 

Radio a Jednolity Rynek Cyfrowy

W środę odbędzie się debata na temat radia w środowisko cyfrowym. Ma to związek z proponowanym Rozporządzeniem Komisji Europejskiej w sprawie retransmisji programów telewizyjnych i radiowych oraz nadawania serwisów online.  W debacie weźmie udział Bogdan Wenta, sprawozdawca z ramienia Grupy EPL do opinii dla rozporządzenia w Komisji Kultury i Edukacji.

Środa, 31 maja, godz. 13:00 - 15:00, sala JAN 2Q2, PE, Bruksela 

Wystawa „Tarnowskie Góry. Dzieło natury i sztuka człowieka”

Od poniedziałku do piątku w Parlamencie Europejskim będzie można podziwiać wystawę „Tarnowskie Góry. Dzieło natury i sztuka człowieka”. Przedstawia ona tarnogórski kompleks zabytkowych obiektów górniczych, zgłoszony do wpisania na Listę Światowego Dziedzictwa UNESCO. O unikalności śląskiej kandydatury świadczy skala wydobycia rud srebra, ołowiu i cynku, a także sposób zagospodarowania wód podziemnych i - pionierskie w skali świata – wykorzystanie wody pogórniczej do celów spożywczych. Jeśli wniosek uzyska akceptację, tarnogórskie obiekty staną się 15 wpisem z Polski i pierwszym z regionu na Liście UNESCO.  Wystawę uroczyście otworzą organizator spotkania - przewodniczący komisji przemysłu, badań i energii Jerzy Buzek oraz wiceprzewodniczący KE ds. Unii Energetycznej Marosz Szefczovicz, który dwa tygodnie temu, podczas Europejskiego Kongresu Gospodarczego w Katowicach, zapowiedział powołanie platformy wspierającej regiony górnicze w procesie transformacji.

Wtorek 30 maja, godz. 17:30,  Yehudi Menuhin Mezzanine, PE, Bruksela

© Jarosław Wałęsa 2015 - 2024. Wszelkie prawa zastrzeżone.
realizacja: Nabucco