20.01.2017

Wybór przewodniczących i wiceprzewodniczących komisji parlamentarnych PE

W przyszłym tygodniu odbędzie się kolejna tura głosowań w Parlamencie Europejskim - tym razem przewodniczących i wiceprzewodniczących komisji parlamentarnych. Posłowie z delegacji PO-PSL kandydują na funkcję przewodniczących w trzech komisjach parlamentarnych: Jerzy Buzek w Komisji Przemysłu, Badań Naukowych i Energii, Czesław Siekierski w Komisji ds. Rolnictwa oraz Danuta Hübner w Komisji ds. Konstytucyjnych, a także wiceprzewodniczących w dwóch komisjach: Barbara Kudrycka w Komisji ds. Wolności Obywatelskich, Sprawiedliwości i Spraw Wewnętrznych i Jarosław Wałęsa w Komisji ds. Rybołówstwa.

Poniedziałek 23 stycznia – czwartek 26 stycznia, PE, Bruksela

Sprawozdanie o Unii Bankowej

W środę, podczas posiedzenia Komisji Gospodarczej i Monetarnej, zostanie przegłosowany projekt sprawozdania w sprawie Unii Bankowej – sprawozdanie za rok 2016. Sprawozdanie będzie dotyczyć bieżących spraw związanych z wprowadzeniem Unii Bankowej oraz działaniami, które powinny być w tym celu zrealizowane.  Ponadto zostaną zbadane wszystkie cztery filary Unii Bankowej: regulacja przepisów, nadzór bankowy, restrukturyzacja i gwarancja depozytów. Unia Bankowa ma kluczowe znaczenie dla zapewnienia stabilności i przywrócenia zaufania do banków w strefie euro, wzmocnienia integracji finansowej, upowszechnienia podziału ryzyka w ramach unii walutowej oraz przyczynienia się do zerwania powiązań między państwami a bankami na poziomie krajowym. Autorem sprawozdania jest profesor Danuta Hübner.

Środa, 25 stycznia, godz. 11.10-12.00, sala JAN 4Q2, PE, Bruksela 

Przyszłość polityki rozwojowej UE

Projekt sprawozdania dotyczącego Europejskiego Konsensusu na rzecz Rozwoju będzie poddany głosowaniu podczas posiedzenia Komisji Rozwoju w środę. Konsensus jest wspólnym oświadczeniem Komisji, Rady i Parlamentu Europejskiego, określającym zasady realizacji polityki rozwojowej UE i państw członkowskich. Obecny przegląd ma na celu dostosowanie go do obecnych wyzwań globalnych i nowej sytuacji międzynarodowej, a także wytyczenie kluczowych założeń realizowanych przez Unię i państwa członkowskie do 2030 roku. Sprawozdawcą w  sprawie aktualizacji tego dokumentu z ramienia Grupy EPL jest Bogdan Wenta.

Środa 25 stycznia, godz. 9:30 – 10:00, sala PHS 5B001, PE, Bruksela 

Komisja Kultury oceni wdrażanie Kreatywnej Europy

Podczas wtorkowego posiedzenia Komisji Kultury, Edukacji, Młodzieży i Sportu, europosłowie będą głosować nad przyjęciem sprawozdania z wdrażania programu Kreatywna Europa. Jest to jedyny program unijny skierowany bezpośrednio do sektora kultury oraz sektora kreatywnego i audiowizualnego. Program ten  składa się z dwóch niezależnych podprogramów Kultura i MEDIA oraz komponentu międzysektorowego. Jest on realizowany w latach 2014-2020, a jego całkowity budżet wynosi 1,46 mln EUR. Prace nad raportem z ramienia Grupy EPL koordynuje poseł Bodgan Wenta.

Wtorek 24 stycznia, godz. 9:00 – 10:00, sala PHS 5B001, PE, Bruksela 

Bezpaństwowość w Azji Południowej i Południowo-Wschodniej

W środę Komisja Rozwoju przyjmie opinię do sprawozdania Komisji Spraw Zagranicznych o bezpaństwowości w Azji Południowej i Południowo-Wschodniej. Liczbę bezpaństwowców szacuje się obecnie na 10-15 mln, jednak w poszczególnych regionach świata występują znaczne dysproporcje w ich liczbie. Aż 5 spośród 20 państw goszczących, w których zarejestrowanych jest ponad 10 000 bezpaństwowców znajduje się właśnie w Azji Południowej i Południowo-Wschodniej. Prace nad dokumentem z ramienia Grupy EPL koordynuje poseł Adam Szejnfeld.

Środa 25 stycznia, godz. 09:30, sala PHS 5B001, PE, Bruksela

Wzmocnienie umiejętności cyfrowych pracowników w UE

We wtorek w Komisji Kultury odbędzie się głosowanie nad opinią do sprawozdania dotyczącego cyfryzacji europejskiego przemysłu. W opinii zwrócono uwagę na potrzebę poprawy umiejętności cyfrowych w UE poprzez cyfryzację europejskiego przemysłu oraz nowy europejski program na rzecz umiejętności. Zawarto w nim również apel do państw członkowskich w zakresie dalszego rozwijania programów nauczania na poziomie podstawowym, średnim i wyższym, a także programów kształcenia zawodowego, aby sprostać potrzebom coraz bardziej cyfrowego rynku pracy.Sprawozdawcą do opinii z ramienia Grupy EPL jest Bogdan Wenta.

Wtorek 24 stycznia, godz. 9:00 – 10:00, sala PHS 5B001, PE, Bruksela 

Równy dostęp do towarów i usług w UE

W środę podczas posiedzenia Komisji ds. Rynku Wewnętrznego i Ochrony Konsumentów zostanie przedstawiony projekt sprawozdania na temat rozporządzenia w sprawie blokowania geograficznego oraz innych form dyskryminacji. Projekt rozporządzenia dotyczący "geoblokowania" został przyjety przez Komisję Europejską w maju ubiegłego roku. Komisja Europejska zaproponowała by przedsiębiorcy w określonych sytuacjach (m.in. sprzedaż bez konieczności dostawy zagranicę) nie mogli odmawiać sprzedaży lub różnicować cen dla konsumentów ze względu na obywatelstwo czy miejsce zamieszkania klienta. Prace w Parlamencie Europejskim zakończą się głosowaniem w kwietniu tego roku. Autorką sprawozdania jest Róża Thun.

Środa 25 stycznia, godz. 15:40, sala ASP 3G3, PE, Bruksela 

Handel z Ukrainą

W przyszły wtorek na posiedzeniu Komisji Handlu Międzynarodowego będzie omawiany projekt raportu dotyczący dodatkowych środków handlowych UE dla Ukrainy. Jest to dokument ważny z perspektywy Polski, ponieważ Komisja Europejska zaproponowała zwiększenie  kontyngentów dla niektórych produktów rolnych, na przykład zbóż czy miodu, a także przyspieszoną redukcję ceł dla niektórych produktów przemysłowych, takich jak nawozy. Sprawozdawcą raportu jest poseł Jarosław Wałęsa.

Wtorek, 24 stycznia,  godz. 15:00, sala JAN4Q1, PE, Bruksela

Dłuższy cykl życia produktów: korzyści dla konsumentów i przedsiębiorstw

W czwartek Komisja Rynku Wewnętrznego i Ochrony Konsumentów rozpocznie prace nad sprawozdaniem w sprawie dłuższego cyklu życia produktów. W sprawozdaniu zostanie poruszony m.in. problem tzw. planowanego starzenia produktów. Pod tym pojęciem kryje się taktyka wielu producentów, którzy tworzą produkty mające z góry założony i ograniczony czas użytkowania, po którym nie nadają się one do naprawy np. ze względu na brak możliwości wymiany kluczowego elementu. Prace nad dokumentem z ramienia Grupy EPL koordynuje poseł Adam Szejnfeld.

Czwartek 26 stycznia, godz.17:30, sala ASP 3G3, PE, Bruksela 

Umowa Gospodarczo-Handlowa między Unią Europejską a Kanadą

We wtorek na posiedzeniu Komisji Handlu Międzynarodowego (INTA) odbędzie się głosowanie nad rezolucją w sprawie wyrażenia przez Parlament Europejski zgody na zawarcie Kompleksowej Umowy Gospodarczo-Handlowej między Unią Europejską a Kanadą (CETA). Zakłada ona między innymi zniesienie ok. 99% ceł, zlikwidowanie ograniczeń w dostępie do zamówień publicznych, otwarcie rynku usług i stworzenie przewidywalnych warunków dla inwestorów. Jeśli umowa wejdzie w życie to szacuje się, że może doprowadzić do zwiększenia o blisko jedną czwartą poziomu handlu towarami i usługami między UE a Kanadą. Głosowanie rezolucji planowane jest podczas lutowej sesji plenarnej w Strasburgu. Posłem odpowiedzialnym za tą kwestię w delegacji PO PSL jest Jarosław Wałęsa. Członkami Komisji Handlu Międzynarodowego są także posłowie Danuta Hübner i Adam Szejnfeld

Wtorek 24 stycznia, godz. 09:30, sala JAN 4Q1, PE, Bruksela 

 

  • eppgroup.eu
© Jarosław Wałęsa 2015. Wszelkie prawa zastrzeżone.
realizacja: Nabucco