02.05.2018

Większość posłów z zadowoleniem przyjęła plan Komisji Europejskiej zwiększenia wkładów krajowych do 1,11% DNB i wprowadzenia nowych źródeł dochodów do kolejnego długoterminowego budżetu UE.

"W prezentacji Komisji podkreślono znaczenie budżetu politycznego oraz zasadę europejskiej wartości dodanej. Ważne jest, że znaczeniu zasobów własnych, najistotniejszemu punktowi w rezolucji PE, nadano właściwą wagę. Pozytywne są większe fundusze na program Erasmus+, badania, MŚP i zmiany klimatu. Chcielibyśmy, aby budżet wynosił 1,3 % DNB (dochodu narodowego brutto). Biorąc pod uwagę zmniejszenie budżetu na rolnictwo i spójność, zrobimy wszystko, aby bronić naszego stanowiska. Ważne jest, że Komisja podkreśliła rolę zasobów własnych, zgodnie ze stanowiskiem Parlamentu", powiedział przewodniczący Parlamentu Europejskiego Antonio Tajani.

Propozycja przedstawiona przez Komisję Europejską idzie we właściwym kierunku stwierdziła większość posłów, z zadowoleniem przyjmując nacisk położony na nowych priorytetach, takich jak badania, zarządzanie ruchem granicznym, migracja, wparcie dla ludzi młodych, obronność i bezpieczeństwo, chociaż jest mniej ambitna niż propozycja Parlamentu Europejskiego. Wielu posłów zgodziło się również z planami Komisji powiązania funduszy UE z praworządnością.

Zdecydowana większość poparła również plany wprowadzenia nowych zasobów własnych UE opartych na  nowym systemie opodatkowania osób prawnych, dochodach z systemu handlu uprawnieniami do emisji oraz podatku od plastiku, w celu zmniejszenia bezpośrednich składek państw członkowskich opartych na DNB.

Posłowie podkreślili, że plany zmniejszenia środków na rozwój regionalny i wspólną politykę rolną będą musiały zostać omówione z beneficjentami, ale nie należy poświęcać europejskich regionów ani wspólnot rolniczych. Niektórzy żałowali, że w planach brakowało "wizji" lub odważniejszych środków zwalczania rosnących nierówności społecznych lub zmian klimatycznych. Inni woleliby jednak, aby Komisja zaproponowała zmniejszenie, a nie wzmocnienie, długoterminowego budżetu UE na lata 2021-2027 i protestowali przeciwko naciskowi politycznemu wywieranemu przez UE na rządy krajowe poprzez politykę migracyjną lub proponowany warunek "praworządności" w odniesieniu do finansowania UE. 

Posłowie powtórzyli również, że wnioski dotyczące budżetu długoterminowego i zasobów własnych, jak również różne programy, które mają zostać przedstawione w maju lub w czerwcu, np. w dziedzinie rolnictwa, rozwoju regionalnego lub badań, będą traktowane jako niepodzielny pakiet podczas zbliżających się negocjacji z Radą. 

Parlament Europejski przedstawił swoje stanowisko w sprawie wieloletnich ram finansowych UE (WRF) oraz zasobów własnych w dwóch rezolucjach „Przygotowanie pozycji Parlamentu europejskiego w sprawie WRF po 2020 roku” oraz „Reforma systemu zasobów własnych UE”.                                                    

Oczekuje się, że posłowie do PE odpowiedzą na wnioski Komisji z dnia 2 maja w nowej rezolucji, która zostanie poddana pod głosowanie pod koniec maja.

Proszę kliknąć na link, aby wyświetlić odpowiednie przemówienie plenarne: 

Jean-Claude JUNCKER, Przewodniczący Komisji Europejskiej

Günther H. OETTINGER, Komisarz ds. Budżetu oraz Zasobów Ludzkich

 Antonio TAJANI oraz Jean-Claude JUNCKER

Manfred Weber (EPP, DE) 

Udo BULLMANN (S&D, DE) 

Bernd KÖLMEL (ECR, DE) 

Guy VERHOFSTADT (ALDE, BE)

Ska KELLER (Greens/EFA, DE) 

Liadh NI RIADA (GUE/NGL, IE) 

Patrick O'FLYNN (EFDD, UK)

Marco ZANNI (ENF, IT) 

Kolejne kroki

Następnie przyjdzie kolej na Radę, która musi przyjąć wspólne stanowisko w sprawie kolejnych WRF, wymagające zgody Parlamentu. Posłowie wzywają do niezwłocznego rozpoczęcia rozmów z Radą i Komisją Europejską, których celem będzie próba osiągnięcia porozumienia przed wyborami europejskimi w 2019 roku.

Więcej informacji

Rezolucja PE z 14 marca 2018: Następne WRF: przygotowanie stanowiska Parlamentu dotyczącego WRF na okres po 2020

http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+TA+P8-TA-2018-0075+0+DOC+XML+V0//PL

Rezolucja PE z 14 marca 2018: reforma systemu zasobów własnych UE

http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+TA+P8-TA-2018-0076+0+DOC+XML+V0//PL 

WRF Q&A

http://www.europarl.europa.eu/resources/library/media/20180309RES99411/20180309RES99411.pdf

Sprawozdawca: Olbrycht Jan (EPP, PL) - WRF

http://www.europarl.europa.eu/meps/pl/28288/mep_home.html 

Sprawozdawca: Thomas Isabelle (S&D, FR) - WRF

http://www.europarl.europa.eu/meps/pl/114279/mep_home.html

Sprawozdawca: Deprez Gérard (ALDE, BE) – Zasoby własne

http://www.europarl.europa.eu/meps/pl/1473/mep_home.html

Sprawozdawca: Lewandowski Janusz (EPP, PL) – Zasoby własne

http://www.europarl.europa.eu/meps/pl/23781/mep_home.html 

Nieodpłatne zdjęcia, video oraz materiały audio: WRF

https://multimedia.europarl.europa.eu/en/eu-s-next-multiannual-financial-framework_4405_pk

  • europarl.europa.eu
© Jarosław Wałęsa 2015. Wszelkie prawa zastrzeżone.
realizacja: Nabucco